FFFS 2005:1

Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag

Gäller från 2005-05-01

Sammanfattning

Finansinspektionen vill med de allmänna råden verka för en god kultur för styrning och kontroll i finansiella företag. I råden utvecklar FI synen på hur en god intern styrning och kontroll kan uppnås, hur risker bör hanteras och kontrolleras, hur en god regelefterlevnad (compliance) säkerställs samt hur en oberoende granskningsfunktion eller intern revision bör vara organiserad. Råden behandlar också FI:s syn på hur uppdragsavtal (outsourcing) bör hanteras av företagen.

Råden riktar sig till finansiella företag under tillsyn, med undantag för företag som driver fondverksamhet. Författningen ersätter de två allmänna råden om styrning, intern information och intern kontroll inom kredit- och värdepappersinstitut respektive inom försäkringsbolag och understödsföreningar samt FI:s PM 1998-12-18 om utläggning av verksamhet.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att de allmänna råden inte längre gäller för understödsföreningar.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:18

Försäkringsförmedlare som är juridiska personer kommer inte längre att omfattas av de allmänna råden, när tillämpningsområdet för dessa ändras. Anledningen är att lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, som träder i kraft den 1 oktober 2018, inte innehåller några generella krav på styrning och kontroll.

Ändringen börjar gälla den 1 oktober 2018. ändr. 2018:12

FI ändrar reglerna om styrning och kontroll av finansiella företag. Ändringen innebär att värdepapperscentraler, som tidigare kallades centrala värdepappersförvarare, undantas från tillämpningsområdet för Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. Frågor om intern styrning och kontroll av värdepapperscentraler regleras i stället direkt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR).

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2016 med vissa övergångsbestämmelser.
ändr. 2016:9

Ändringen innebär i huvudsak att de allmänna råden inte längre omfattar försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar eftersom dessa företag i stället ska uppfylla de krav på företagsstyrning som följer av Solvens 2-regelverket. ändr. 2015:16

Ändringen innebär att de allmänna råden inte lägre ska tillämpas av företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Vidare anpassas begreppet försäkringsbolag till det i lag tillämpade begreppet försäkringsföretag. Dessutom uppdateras en laghänvisning i och med att en ny försäkringsrörelselag trätt i kraft. ändr. 2014:3

Ändringen innebär att vissa bestämmelser upphör att gälla. Vidare anpassas de allmänna råden till den terminologi som har ändrats i lag och tillägg görs som innebär att förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) undantas från att tillämpa de allmänna råden. Även centrala motparter som auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister undantas från de allmänna råden. ändr. 2013:12

Dokument

Ändringar