FFFS 2016:16

Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

Gäller från 2016-06-01

Sammanfattning

Föreskrifterna anger att nya bolån ska amorteras om belåningsgraden överstiger 50 procent. Amorteringskravet gäller för alla nya lån, som lämnas med en bostad som säkerhet. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Den som utökar befintliga bolån efter den 1 juni till en belåningsgrad som överstiger 50 procent, kan ges möjlighet att amortera tilläggslånet på tio år. Reglerna gäller alla banker och kreditmarknadsföretag.

Föreskrifterna beslutas med stöd av ett nytt lagrum och ett nytt bemyndigande för Finansinspektionen. Föreskrifterna har godkänts av regeringen genom ett medgivande som lämnades den 12 maj 2016.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juni 2016.

Ändringar i grundförfattningen

Föreskrifterna ändras för att underlätta för kunder som vill byta bolåneföretag att få sina amorteringsunderlag. Ändringen innebär att ett bolåneföretag dels ska kunna ta emot en begäran om amorteringsunderlag elektroniskt och på andra lämpliga sätt, dels kunna lämna underlaget till kunden på samma sätt. Underlaget ska lämnas skyndsamt.

Föreskrifternas tillämpningsområde utvidgas till att även gälla för företag med tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Det införs också en möjlighet för ett företag att medge en kredittagare att inte amortera enligt föreskrifterna när företaget lämnar sådana krediter som avses i 4 § fjärde stycket andra meningen konsumentkreditlagen (2010:1846).

Regeringen lämnade den 15 november 2018 sitt medgivande till att FI beslutar föreskrifterna. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. ändr. 2018:24

Ändringen innebär att nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det gällande amorteringskravet.

Regeringen lämnade den 30 november 2017 sitt medgivande till att Finansinspektionen beslutar föreskrifterna. Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2018. ändr. 2017:23

Dokument

Ändringar

Läs mer