Tillstånd av FI eller enbart registrering?

Företagsregistret omfattar:

  • Företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. De står under FI:s tillsyn.
  • Finansiella institut och inlåningsföretag, inklusive spar- och låneföreningar. De är enbart registrerade och står inte under FI:s tillsyn.

Företag under FI:s tillsyn

För att få driva ett företag som erbjuder finansiella tjänster krävs i de flesta fall tillstånd från FI. Det gäller banker, betaltjänstföretag, företag som verkar inom börs och clearing, fondbolag, fonder, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, hypoteksinstitut, konsumentkreditinstitut, kreditmarknadsföretag, utgivare av elektroniska pengar och värdepappersbolag.

När FI fått en ansökan om tillstånd kontrollerar vi bland annat företagets tillgång på kapital, verksamhetsplan samt ägare och ledning.

Ett företag som fått tillstånd står under FI:s tillsyn. FI:s tillsyn över företagen sker utifrån en bedömning av risken i olika verksamheter och av hur stora de negativa konsekvenserna för samhället eller för konsumenterna kan bli om något går fel.

Registrerade företag – inte under FI:s tillsyn

Följande kategorier av företag behöver inte ansöka om tillstånd av FI för att driva sin verksamhet. Det räcker att de ansöker om registrering av verksamheten.

  • Finansiella institut
  • Inlåningsföretag (inklusive spar- och låneföreningar)

I samband med registreringen gör FI en kontroll av bland annat ägare och ledning.

För inlåningsföretag och spar- och låneföreningar kontrolleras också att de uppfyller de krav som finns på eget kapital och att de kommer att informera blivande kunder om att insatta medel inte omfattas av insättningsgarantin. Företagen får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

FI kontrollerar därefter minst en gång per år att de registrerade företagen uppfyller de krav som ställs på dem. Ett registrerat företag är skyldigt att lämna den information som FI begär, bland annat om åtgärder om penningtvätt. När det sker förändringar i ledningen eller av ett kvalificerat ägande hos ett registrerat företag ska detta anmälas till FI. FI har rätt att utföra platsundersökningar hos finansiella institut, men inte hos inlåningsföretag och spar- och låneföreningar.

Om ett registrerat företag inte följer gällande lagar har FI möjlighet att förelägga företaget att upphöra med verksamheten.

Finansiella institut driver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, till exempel kreditgivning och finansiering för näringsidkare. Kreditgivning till konsumenter är däremot tillståndspliktig och utgör sådan verksamhet som står under FI:s tillsyn.

Om ett företag är registrerat framgår detta på raden för "Kategori" (texten inom parentes i bilden nedan). För företag som står under FI:s tillsyn finns ingen text inom parentes på raden; det står bara vilken kategori företaget tillhör.

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan