Tillstånd av FI eller enbart registrering?

Företagsregistret omfattar:

  • Företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. De står under FI:s tillsyn.
  • Finansiella institut och inlåningsföretag, inklusive spar- och låneföreningar. De är enbart registrerade och står endast delvis under FI:s tillsyn.

Företag under FI:s tillsyn

För att få driva ett företag som erbjuder finansiella tjänster krävs i de flesta fall tillstånd från FI. Det gäller banker, betaltjänstföretag, företag som verkar inom börs och clearing, fondbolag, fonder, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, hypoteksinstitut, konsumentkreditinstitut, kreditmarknadsföretag, utgivare av elektroniska pengar och värdepappersbolag.

När FI fått en ansökan om tillstånd kontrollerar vi bland annat företagets tillgång på kapital, verksamhetsplan samt ägare och ledning.

Ett företag som fått tillstånd står under FI:s tillsyn. FI:s tillsyn över företagen sker utifrån en bedömning av risken i olika verksamheter och av hur stora de negativa konsekvenserna för samhället eller för konsumenterna kan bli om något går fel.

Registrerade företag – endast delvis under FI:s tillsyn

Följande kategorier av företag behöver inte ansöka om tillstånd av FI för att driva sin verksamhet. Det räcker att de ansöker om registrering av verksamheten.

  • Finansiella institut
  • Inlåningsföretag (inklusive spar- och låneföreningar)

Registrerade företag står inte under FI:s tillsyn på samma sätt som företag som har tillstånd. Vid registreringstidpunkten kontrollerar FI att varje företag uppfyller de krav som ställs för registrering, bland annat lämpligheten hos ägare och ledning och för finansiella institut efterlevnad av penningtvättsregelverken. FI kontrollerar därefter minst en gång per år att de registrerade företagen uppfyller de krav som ställs på dem. När det sker förändringar i ledningen eller av ett kvalificerat ägande hos ett registrerat företag ska detta anmälas till FI.

Ett registrerat företag är skyldigt att lämna den information som FI begär, bland annat om åtgärder om penningtvätt. FI har rätt att utföra platsundersökningar hos finansiella institut, men inte hos inlåningsföretag och spar- och låneföreningar. Om ett registrerat företag inte följer gällande lagar har FI möjlighet att förelägga företaget att upphöra med verksamheten.

Finansiella institut kan bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Annan finansiell verksamhet kan till exempel vara kreditgivning till näringsidkare. Kreditgivning till konsumenter är däremot tillståndspliktigt och utgör sådan verksamhet som står under FI:s tillsyn.

Läs mer


Senast granskad: 2023-09-14