Om FI:s innovationscenter

Vi är första kontaktpunkten för företag som är osäkra på regler, processer och principer i samband med innovationer.

På innovationscentret jobbar medarbetare från FI:s alla olika verksamhetsområden.

Centret arbetar med information, vägledning och dialog med företag som vill bedriva innovationsverksamhet. Vi arrangerar även seminarier, informationstillfällen och deltar i externa arrangemang om innovation på finansmarknaden. Centret fungerar också som en katalysator för FI:s interna diskussion kring innovationer och deltar aktivt i flera olika internationella arbetsgrupper.

FI:s utgångspunkt är att finansiell reglering och tillsyn inte ska utgöra ett hinder för utveckling och innovation på det finansiella området, förutsatt att FI:s övriga uppdrag inte åsidosätts. FI ser positivt på innovationer som stärker konsumentskyddet och samtidigt bidrar till finansiell stabilitet, välfungerande marknader och en hållbar utveckling.


Senast granskad: 2021-04-13