Emittenter

Här har vi samlat information om krav som ställs på emittenter, det vill säga bolag som har värdepapper upptagna till handel på en handelsplats.

Många av de krav som ställs rör emittentens informationsgivning till allmänheten – men de omfattar också krav på att emittenten vidtar andra åtgärder, som att föra insiderförteckningar och förteckningar över personer i ledande ställning i emittenten.

Syftet med dessa regelverk är att uppnå en hög transparens på marknaden vilket i sin tur bidrar till en stabil finansmarknad med starkt investerarskydd.

Varierande krav

Kraven ser olika ut beroende på emittent. Exempelvis finns det skillnader i vilka krav som ställs om emittenten har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (exempelvis Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) eller om värdepapperna är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och NGM Nordic MTF). De krav som ställs på informationsgivningen kan också se olika ut beronde på vilka värdepapper som emittenten har upptagna till handel.

Andra krav som emittenten måste följa

Förutom information om de regelverk som vi har samlat på den här sidan finns andra regelverk som emittenter måste följa. Det kan exempelvis röra sig om bestämmelser för hur finansiella rapporter ska upprättas enligt internationella redovisningsstandarder, regler för upprättande av prospekt och regelverk som handelsplatserna ställt upp för deras emittenter. Det finns också särskilda bestämmelser om rapportering av information till FI för olika sektorer på finansmarknaden (exempelvis banker).

Publicerade beslut

Samtliga ingripanden som FI beslutar om när noterade emittenter inte följer regelverken på detta område finns tillgängliga på FI:s webbplats, se sidan Sanktioner/Marknadsinformation


Senast granskad: 2023-10-19