Tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster

För att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökans innehåll

Ansökningsformulär och information om vad ansökan ska innehålla finns i följande EU-förordning:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1110 av den 22 juni 2017 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster och underrättelser i samband med detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

Avgift

En avgift tas ut baserad på FI:s bedömda handläggningstid. Avgiftens storlek regleras i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. 

Handläggningstid

Beslut fattas normalt inom sex månader från det att ansökan är komplett och FI registrerat ansökningsavgiften.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-10-15
Laddar sidan