Allmänna handlingar

Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och landsting. Som statlig myndighet omfattas Finansinspektionen av offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen omfattar det som kallas för allmänna handlingar.

Allmän handling

Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen – som är en av grundlagarna.

I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en allmän handling. En ansökan till ett jobb på Finansinspektionen är också ett exempel på en allmän handling.

Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial).

Sekretess

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. Här handlar det ofta om uppgifter där det kan antas att den enskilde (en person eller ett företag) kan lida skada om de blir kända. För Finansinspektionen kan det bland annat handla om sekretess för företag under tillsyn och deras kunder.

Om vissa uppgifter i en handling är sekretessbelagda maskeras de uppgifterna innan handlingen lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess.

Hur får man del av allmänna handlingar?

Om du vill ta del av en handling kan du mejla registrator, finansinspektionen@fi.se.

Du har i regel rätt att vara anonym. 

När någon begärt att få ta del av en allmän handling ska den aktuella myndigheten skyndsamt pröva om det går att lämna ut handlingen. 

Överklaga beslut

Om Finansinspektionen beslutar att handlingen inte kan lämnas ut ska den som begärt att få ta del av den få ett avslagsbeslut med en motivering och information om hur beslutet kan överklagas.

Överklagandet ska göra skriftligt till Kammarrätten i Stockholm. Det ska ställas till Kammarrätten men skickas till Finansinspektionen inom tre veckor från det att man tog del av beslutet.

Senast granskad: 2019-11-07
Laddar sidan