Tillsynsavgifter

Årliga tillsynsavgifter täcker Finansinspektionens kostnader för bland annat regelgivning och tillsyn, även om de tar en omväg via statskassan.

Så här går det till:

  • FI erhåller anslag från statsbudgeten varje år.
  • FI fakturerar de företag som står under tillsyn avgifter enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av FI:s verksamhet.
  • FI överför avgifterna till statskassan.

De årliga tillsynsavgifterna finansierar merparten av FI:s verksamhet.

Nytt bankgiro för tillsynsavgifter

Finansinspektionen har ett nytt bankgironummer för betalning av tillsynsavgifter: 819-0175. 

Ta emot e-faktura från FI

Uppdaterad prognos för årliga avgifter år 2022

Frågor och svar om årliga avgifter 2022

Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

Så beräknas tillsynsavgifterna

Finansinspektionen delar in företagen under tillsyn i företagsgrupper med olika rörelseinriktning och tillstånd att driva finansiella verksamheter enligt förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

FI beräknar de belopp som ska fördelas med hänsyn både till direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till respektive företagsgrupp. Fördelningen av kostnaderna baseras dels på den tid som FI enligt intern tidredovisning lagt ned på företagsgruppen, dels på en framräknad timkostnad.

FI fördelar beloppen på respektive företagsgrupp och slutligen på enskilda företag i gruppen. I det senare fallet är balansomslutningen inom olika intervall styrande för beräkningen av årsavgiften (företagens balansomslutning för det närmast föregående räkenskapsåret, alternativt redovisade fondförmögenhetsvärden för fondbolag).

Det finns en lägsta årsavgift för varje företagsgrupp och i vissa grupper gäller en fast årsavgift. Avgiftsuttaget baseras på det antal dagar företaget stått under tillsyn under året.

För att nå målet om full kostnadstäckning gör FI en jämförelse mellan inbetalda avgifter under året och slutliga kostnader för varje företagsgrupp. Eventuella över- eller underskott från närmast föregående avgiftsdebitering beaktas när ny preliminär avgift fastställs och faktureras.

Senast granskad: 2021-11-03