Nya Esma-riktlinjer om alternativa nyckeltal

Den 3 juli 2016 införs nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal.

Riktlinjerna syftar till att göra alternativa nyckeltal i prospekt och obligatorisk information mer begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet. Genom att följa riktlinjerna ska emittenter och personer som har ansvar för att upprätta prospekt kunna ge en korrekt bild av de finansiella förutsättningarna till marknaden.

Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt mått som definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering (t.ex. IFRS och årsredovisningslagen). Alternativa nyckeltal härrör vanligen från (eller baseras på) de finansiella rapporter som upprättas enligt tillämpliga regler för finansiell rapportering, för det mesta genom att belopp läggs till eller dras ifrån de siffror som presenteras i de finansiella rapporterna.

Dessa riktlinjer gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer som ansvarar för prospekt då de offentliggör obligatorisk information eller prospekt efter den 3 juli 2016. Obligatorisk information är all information som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen (FI) informerade om dessa riktlinjer från Esma i ett nyhetsmeddelande redan den 8 december 2015. Med anledning av det meddelandet har FI fått ett antal frågor och FI lämnar därför ytterligare information i en promemoria som nås via länken nedan.

Laddar sidan