Remissvar

2024

FI välkomnar förslag för en mer effektiv penningtvättillsyn

FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter att bedriva en riskbaserad och effektiv penningtvättstillsyn. En ökad förmåga hos Spelinspektionen är positivt för samhällets övergripande förutsättningar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i stort.

Centrala studiestödsnämndens framställan om förslag till ändrade bestämmelser om Centrala studiestödsnämndens borgenärsroll

2024-06-27 | Remissvar

FI har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Tillämpning av ISA för mindre komplexa företag i Sverige

2024-06-19 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker huvuddragen i Revisorsinspektionens förslag och välkomnar förenklingar av revisionsreglerna som sänker revisionskostnader eller bidrar till ökad revisionskvalitet. FI har dock vissa synpunkter på hur reglerna bör tillämpas.

En kapacitetsmekanism för elmarknaden

2024-06-18 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Regler om avstängning av statligt anställda

2024-06-03 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian.

En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

Promemorian Ett nytt förbud mot spel på kredit

FI begränsar sitt yttrande till förslaget om ett skärpt regelverk för att motverka skuldsättning vid spel om pengar (kapitel 3). I denna del tillstyrker FI förslaget.

Remissvar: Delbetänkande om nya regler om cybersäkerhet

2024-05-21 | Betalningar Remissvar

FI tillstyrker, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, de förslag som utredningen lämnar i betänkandet. Vi lämnar ett antal mindre synpunkter på förslagen.

Huvudbetänkandet Långtidsutredningen

2024-05-15 | Remissvar Stabilitet

Långtidsutredningen 2023 (SOU 2023:85) har temat finanspolitisk konjunkturstabilisering. FI har i uppdrag att arbeta för ett stabilt finansiellt system som är präglat av ett högt skydd för konsumenter och att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. FI har därför val valt att avgränsa sitt svar till utredningens förslag i kapitel 6 Makrotillsynsregleringar och stabiliseringspolitik.

Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (kompletteringslagen till Mica-förordningen).

Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

2024-05-08 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

2024-05-03 | Remissvar

FI tillstyrker i huvudsak förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om distribuerade liggare. FI lämnar vissa synpunkter gällande bland annat ingripandebestämmelserna i den nya lagen samt förslaget på ändringar i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism på den svenska finansmarknaden. Förslagen förväntas också bidra till en mer effektiv och ändamålsenlig tillsyn på området.

En reform för datadelning

2024-04-23 | Remissvar

FI har inget att invända mot förslagen i sak men vill lämna vissa synpunkter på konsekvensanalysen.

Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte bedömningen i promemorian att effekten på kostnaderna för Finansinspektionen till följd av Dora-förordningen är begränsade, utan anser tvärtom att de är omfattande.

Justeringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2024-04-15 | Remissvar Om FI

FI har, utifrån de utgångspunkter vi har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

FI välkomnar förslag om slopat ränteavdrag för blancolån

2024-04-11 | Nyheter Konsumentskydd

Ett sänkt ränteavdrag för lån utan säkerhet skulle innebära flera fördelar. Det skriver FI i ett remissvar till regeringen i dag.

Europeiska gröna obligationer

2024-03-22 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om att emittenter, originatorer och specialföretag för värdepapperisering som använder beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” ska ställas under FI:s tillsyn. Även i övrigt tillstyrker FI förslagen i promemorian. FI lämnar även vissa synpunkter.

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Utifrån de utgångspunkter som FI har att beakta begränsar inspektionen remissvaret till synpunkter som relaterar till artikel 21 och 23 i avtalet den 5 december 2023 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om försvarssamarbete (DCA-avtalet) och önskar i dessa delar vissa klargöranden utifrån FI:s verksamhet med tillstånd och tillsyn.

Framtidens dataskydd vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden

2024-03-18 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på det remitterade förslaget.

En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

2024-03-18 | Remissvar Om FI Marknad

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de remitterade förslagen.

Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning

2024-03-12 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Vågade skatter - Navigering i sjöfartens förutsättningar

2024-03-04 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslagen utifrån de utgångspunkter vi har att beakta.

Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

2024-02-26 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om regeringens möjligheter att besluta föreskrifter i allvarliga fredstida kriser. Förslaget är väl avvägt och övertygande motiverat.

Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

2024-02-07 | Remissvar Försäkring

FI:s remissvar på regeringens promemoria Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto, Fi2023/03200.

Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

2024-01-17 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen avstyrker utredningens förslag om en generell reglering om övergångsrestriktioner för arbetstagare i offentlig verksamhet.

En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

2024-01-16 | Bolån Remissvar Nyheter

Nuvarande regler för ränteskillnadsersättning gynnar bankerna genom att ersättningen oftast blir högre än de direkta kostnader bankerna har. Det förslag till ändrade regler som regeringen skickat på remiss löser detta och ökar attraktiviteten för kunder att välja bundna bolån. Det skriver vi i vårt remissvar.

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

2024-01-09 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen delar utredningens bedömning att det krävs ett ökat informationsflöde till brottsbekämpande myndigheter i syfte att förebygga, utreda och beivra fler brott. FI tillstyrker därför förslaget att inspektionen ska omfattas av en skyldighet att på begäran lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

2023

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

2023-12-21 | Remissvar

FI har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

2023-12-18 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.