Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Tulos Ventures Oy får särskild avgift för sen anmälan

2018-09-20 | Sanktioner

Tulos Ventures Oy ska betala en särskild avgift med 129 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med skuldinstrument till Finansinspektionen.

MJW Invest får sanktionsavgift för sen anmälan

2018-09-20 | Sanktioner

MJW Invest AB ska betala en sanktionsavgift med 150 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med preferensaktier i ALM Equity AB till Finansinspektionen.

Remissvar om stärkt skydd för visselblåsare

FI är positiv till EU:s direktivförslag och delar uppfattningen att problemet med för lite rapportering från visselblåsare bör försöka åtgärdas genom att stärka skyddet för visselblåsare på en rad centrala områden.

Protokoll 2018:7

2018-09-19 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm onsdagen den 22 augusti 2018.

Försäkringsföretagen uppmanas att fortsätta förberedelserna för brexit

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och FI uppmanar försäkringsföretagen att fortsätta förberedelserna för brexit.

Macquarie Funds Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-09-19 | Sanktioner

Macquarie Funds Management Hong Kong Limited ska betala särskild avgift på 26 200 kronor för att för sent ha anmält att korta nettopositioner i Mekonomen Aktiebolag, Kambi Group Plc och Ratos AB hade passerat relevant tröskelvärde för offentliggörande.

FI-forum: Nya föreskrifter om försäkringsdistribution

Den 1 oktober 2018 träder en ny lag om försäkringsdistribution i kraft. Samtidigt börjar FI:s nya föreskrifter om försäkringsdistribution att gälla. FI höll därför ett FI-forum för att informera om de nya föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

FI-podden: fler måste anmäla affärer med värdepapper till FI

Ett nytt avsnitt av FI-podden handlar om de krav som finns på noterade bolag och personer i ledande ställning att anmäla värdepappersaffärer till Finansinspektionen.

FI vill att regeringen godkänner justeringar i amorteringskravet

Finansinspektionen föreslår två förändringar i FI:s föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. För det första ska företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter också omfattas av amorteringskravet. Det ska också bli möjligt att göra undantag för vissa krediter.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i A Uni-light LED AB

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI följer noga händelseutvecklingen på Nasdaq Clearing

2018-09-14 | Nyheter Marknad

FI har en tät dialog med Nasdaq Clearing sedan företaget beslutat att försätta en clearingmedlem på företagets råvarumarknad i obestånd (default). FI samtalar också med andra myndigheter och aktörer som berörs av händelsen.

FI publicerar ny bankbarometer

FI presenterar i dag Bankbarometern, en ny rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. Barometern redovisar marknadsandelar för olika kategorier av bankföretag, utlåning, avkastning, nivå för problemlån med mera. Bankbarometern kommer fortsättningsvis att publiceras halvårsvis.

Erik Thedéen om FI:s agenda och framtida utmaningar

Erik Thedéens tal om FI:s mandat, framtida utmaningar och om den finansiella sektorns pro cykliska natur. Talet hölls på engelska.

FI:s kommentar till Nasdaq Clearings beslut i dag

2018-09-12 | Nyheter Marknad

Nasdaq Clearing AB har beslutat att försätta en clearingmedlem på företagets råvarumarknad i obestånd (default). Medlemmen är aktiv på elderivatmarknaden genom handel på den norska börsen Nasdaq Oslo ASA. Dessa finansiella instrument clearas centralt i Nasdaq Clearing AB, ett företag under Finansinspektionens (FI:s) tillsyn.

Dagordning den 18 september 2018

2018-09-12 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 september 2018.

Erik Thedéen: Konsumtionslån står för drygt hälften av hushållens skuldbetalningar

”Trots att konsumtionslånen enbart utgör 18 procent av de totala skulderna så är dess andel av hushållens skuldbetalningar betydligt högre, närmare 60 procent”, sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i ett anförande på Terminsstart Pension.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

2018-09-10 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen om nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. Tillägget avser en ny bestämmelse om ledamöternas oberoende.

Erik Thedéen: högre kontracyklisk kapitalbuffert?

Erik Thedéens tal i dag på konferensen UBS Annual Nordic Financial Services Conference i Stockholm. Talet hölls på engelska och kommer att översättas till svenska i efterhand.

FI:s plan för nya regler för tjänstepensionsföretag

FI kommer under hösten att arbeta med att ta fram föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag.

Remissvar – MSB:s föreskrifter enligt NIS-direktivet

2018-09-03 | Remissvar Om FI

FI tillstyrker i huvudsak MSB:s föreskrifter.

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

Skärpta regler för konsumentlån

Från 1 september 2018 gäller nya, skärpta regler för företag som erbjuder dyra konsumentlån.

Ändrad telefontid för försäkringsförmedlare

2018-09-03 | Nyheter Försäkring

Från och med måndag den 3 september kan försäkringsförmedlare nå FI på en ny telefontid, kl. 13–15 på vardagar.

Resultat från andra diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det andra diskussionsmötet, som hölls den 15 juni 2018, mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Esma förlänger produktförbud av binära optioner

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har beslutat att förlänga förbudet att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till konsumenter. Förbudet har varit i kraft sedan den 2 juli 2018 och förlängs nu från och med den 2 oktober med en ytterligare tremånadersperiod.

Remissvar på EU-förslag om ändring av motorfordonsförsäkringsdirektivet

2018-08-24 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna och lämnar därutöver några kompletterande synpunkter.

Laddar sidan