Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Fysisk person får avgift för sen anmälan i NC Lahega

2018-05-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i NC Lahega AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Axfood

2018-05-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 16 200 kronor för att ha handlat med aktier i Axfood inom trettio dagar innan innan en delårsrapport offentliggjordes och för sent ha anmält transaktionen med aktier i Axfood Aktiebolag till Finansinspektionen.

Protokoll 2018:3

2018-05-23 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 17 april 2018.

Monark Finans tillstånd återkallas

2018-05-23 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

Monark Finans tillstånd återkallas

2018-05-23 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

Dooba Investments Limited får avgift för sen anmälan

2018-05-22 | Sanktioner

Dooba Investments Limited ska betala en sanktionsavgift på 190 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av aktier i ALM Equity AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i FM Mattsson Mora Group

2018-05-22 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i FM Mattsson Mora Group AB till Finansinspektionen.

Stora förändringar av ramverket för bankernas kreditriskmodeller

Regelverket för metoden för intern riskklassificering (IRK-metoden eller internmetoden) kommer att genomgå en rad förändringar under de närmaste åren. Det övergripande målet är att få tydligare krav på plats med robusta kapitalkrav som är konsekventa och jämförbara mellan olika banker. Finansinspektionen anser att välfungerande metoder och modeller för intern riskklassificering är avgörande för svenska bankers kapitaltäckning. Detta har därför hög prioritet för FI.

FI tillämpar riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

2018-05-22 | Regler Esma EBA

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI inte i alla delar kommer att följa EBA:s och Esmas riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

Start för stresstest av europeiska försäkringsgrupper

Nu inleds de stresstester av europeiska försäkringsgrupper som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, ska genomföra under 2018.

Erik Thedéen: Växande fondmarknad ställer krav på öppenhet

”FI har vid flera tillfällen sett att fondbolagen inte hanterar intressekonflikter tillräckligt väl. För att upprätthålla allmänhetens förtroende behövs en bättre hantering av intressekonflikter”, sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, på Fonddagen 2018.

Branschsamtal om användning molntjänster

2018-05-21 | Fintech Nyheter

FI har bjudit in till ett rundabordssamtal om frågor som gäller vid utläggning av verksamhet till molntjänstleverantörer. FI:s ambition är att i dialog med branschen utveckla och förtydliga praxis kring användning av molntjänster.

FI-tillsyn 4: Kartläggning av fondandelsfonder

FI har kartlagt 25 fondandelsfonder förvaltade av 25 fondbolag och AIF-förvaltare. FI har granskat hur konsumenten informeras om avgifter samt hur förvaltarna redovisat fondandelfondens mål och prestation.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nextcell Pharma

A har köpt en aktie i bolaget Nextcell Pharma. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpet har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Senzime

A har utfört en transaktion av aktier i bolaget Senzime mellan två konton som A kontrollerat. Transaktionen har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Problem med validering i TRS 2

Finansinspektionen har för närvarande problem i valideringen av vissa transaktioner som rapporteras in till TRS 2.

Dagordning den 22 maj 2018

2018-05-17 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 22 maj 2018.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Recyctec Holding

A har handlat aktier i bolaget Recyctec Holding på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång,efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att sina köp har utförts av legitima skäl.

FI-forum: nya regler för betaltjänster

2018-05-17 | PSD 2 Fintech FI-forum

Den 1 maj 2018 trädde de nya föreskrifterna kopplade till det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) i kraft. FI bjuder nu in till ett FI-forum i syfte att informera om de nya reglerna.

Clearance Capital Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-05-16 | Sanktioner

Clearance Capital Limited ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Hufvudstaden AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Clearance Capital Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-05-16 | Sanktioner

Clearance Capital Limited ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Klövern AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Clearance Capital Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-05-16 | Sanktioner

Clearance Capital Limited ska betala en särskild avgift på 4 300 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Klövern AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Cornerstone Capital Management Holdings får särskild avgift för sen blankningsanmälan

2018-05-16 | Sanktioner

Cornerstone Capital Management Holdings ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Tobii AB passerat ett relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Danska försäkringsföretaget Alpha Insurance A/S är försatt i konkurs

FI har av den danska tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, informerats om att det danska skadeförsäkringsföretaget Alpha Insurance A/S under frivillig likvidation försattes i konkurs den 8 maj 2018. Detta innebär att försäkringstagarnas skydd upphör att gälla.

FMR LLC får sanktionsavgift för sen flaggning i Addlife

2018-05-15 | Sanktioner

FMR LLC ska betala en sanktionsavgift på 337 500 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Addlife AB passerat en flaggningsgräns.

Lombard International Assurance får avgift för sen flaggning i Venue Retail Group

2018-05-15 | Sanktioner

Lombard International Assurance ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Venue Retail Group Aktiebolag passerat en flaggningsgräns.

Lombard International Assurance får avgift för sen flaggning i BTS Group

2018-05-15 | Sanktioner

Lombard International Assurance ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i BTS Group AB passerat en flaggningsgräns.

FI samarbetar med branschen om försäkringstandard

2018-05-14 | Nyheter Försäkring

Försäkringsstandarden IFRS 17 (Försäkringsavtal/Insurance Contracts) publicerades den 18 maj 2017. Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 i noterade försäkringsbolags koncernredovisningar.

FI-analys 13: Låga räntor och stora utbetalningar från pensionsförvaltare

Det nuvarande lågränteläget medför utmaningar för pensionsförvaltare som utlovar en garanterad avkastning. Ett välkänt problem är att nuvärdet av garanterade förmåner stiger när marknadsräntorna sjunker, vilket försämrar företagens finansiella ställning.

Remissvar: EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om att ta säkerheter i anspråk

2018-05-14 | Remissvar Bank

FI välkomnar ett förslag från EU-kommissionens till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och ianspråktagande av säkerhet. FI vill dock se vissa förtydliganden.

Laddar sidan