Resultat

2023

Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

2023-12-01 | Remissvar

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Promemorian Höjd spelskatt

2023-11-09 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Integritetsskyddsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38)

FI välkomnar merparten av de förslag som utredningen lägger fram.

Säkra konsumenters tillgång till betalkonto

2023-10-31 | Remissvar Nyheter Bank

Konsumenters tillgång till betalkonto begränsas mer än nödvändigt. Därför vill FI se skärpta krav på att banker ska göra individuella prövningar av kunder i förhållande till penningtvättsregelverken. Banker bör också kunna erbjuda betalkonton med ett begränsat tjänsteutbud i stället för att stänga kunder ute från grundläggande banktjänster. Det skriver FI i ett remissvar på Betalningsutredningen.

EU-kommissionens förslag om nedsättning av överskjutande källskatt

2023-10-19 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Riksgäldskontorets redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall

2023-10-12 | Remissvar

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslagen.

Nya regler om hållbarhetsredovisning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak förslaget till nya regler om hållbarhetsredovisning.

EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

2023-09-21 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar om förslag om europeisk statistik

Remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM (2023) 402