Sanktioner

Finansinspektionen övervakar att företagen under tillsyn följer de regler som gäller för verksamheten och kan ingripa mot de företag som inte sköter sig. FI kan även ingripa mot andra som överträder det finansiella regelverket. Vi ingriper också mot företag som bedriver verksamhet på den finansiella marknaden utan tillstånd. Därutöver fattar FI interimistiska beslut om frysningar av tillgångar i enlighet med beslut från FN.

Sanktioner från FI:

 

FI:s process för sanktioner

Verksamheten styr vilka regler som gäller

Om ett företag bryter mot de regler som gäller för verksamheten kan FI besluta om en sanktion mot företaget. I de mest allvarliga fallen kan FI återkalla företagets tillstånd. Det betyder att företaget inte längre får driva sin verksamhet.

FI kan också besluta om en varning eller en anmärkning mot företaget. Både varningar och anmärkningar kan kombineras med en sanktionsavgift. Hur stor sanktionsavgiften blir beror bland annat på hur allvarliga bristerna är och hur länge bristerna har funnits. En sanktionsavgift kan uppgå till 10 procent av det finansiella företagets omsättning, eller om företaget ingår i en koncern, koncernens omsättning. Det är FI:s styrelse som beslutar om återkallelse av tillstånd, varning och anmärkning (med eller utan sanktionsavgift).

FI kan även ingripa mot ett företag på andra sätt än genom att besluta om en sanktion, t.ex. genom att förelägga företaget att göra något för att rätta till en brist. Förelägganden beslutas normalt inte av FI:s styrelse utan av myndighetens tjänstemän.

Tillsynsundersökning

Innan FI beslutar om en sanktion eller ingriper på annat sätt utreds bristerna i en tillsynsundersökning. Vissa undersökningar avslutas dock inte genom en sanktion eller ett annat ingripande, utan genom en så kallad slutskrivelse. Detta sker när det som FI konstaterat i undersökningen inte är tillräckligt för ett ingripande eller en sanktion. Ärendet avslutas då utan att FI vidtar någon åtgärd mot företaget. I slutskrivelsen ges ibland en beskrivning av de iakttagelser som FI gjort under undersökningen.

Vissa företag, till exempel inlåningsföretag, är endast registrerade hos FI. Dessa företag står inte under FI:s tillsyn och FI har därför inte lika stora möjligheter att ingripa om företagen bryter mot de regler som gäller för verksamheten. FI kan i vissa fall besluta om en sanktionsavgift eller förelägga ett företag att rätta till en brist. Om företaget inte rättar till den brist som föreläggandet gäller kan FI avregistrera företaget. Detta innebär att företaget inte längre får driva den aktuella verksamheten. Om ett företag ändå fortsätter att driva verksamhet, eller driver verksamhet utan att ha registerat sig hos FI, kan FI förelägga företaget att upphöra med verksamheten. Ett föreläggande om att upphöra med verksamheten kan även riktas mot ett företag som fått sitt verksamhetstillstånd återkallat eller driver tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd. FI:s förelägganden kan i många fall förenas med vite.

Sanktioner mot personer

I vissa undantagsfall kan FI besluta om ett så kallat sanktionsföreläggande mot en vd eller styrelseledamot i ett finansiellt företag. Det kan bli aktuellt om denna person på ett grovt oaktsamt eller uppsåtligt sätt orsakat att företaget på ett allvarligt sätt brutit mot de regler som gäller för verksamheten. Föreläggandet kan antingen avse att personen ska betala en sanktionsavgift motsvarande högst 5 miljoner euro, eller att denne under en viss tid inte får vara styrelseledamot eller vd i ett sådant företag som överträdelsen gäller. Om den aktuella personen godkänner FI:s sanktionsföreläggande gäller detta som en lagakraftvunnen dom. Om föreläggandet inte godkänns har FI möjlighet att väcka talan vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Det blir då domstolen som får avgöra om det ska bli en sanktion mot personen.

Överklaga till domstol

Alla beslut om sanktioner eller andra ingripanden mot företag kan överklagas till domstol, i första hand till Förvaltningsrätten i Stockholm. Det innebär att domstolen prövar om FI:s beslut var riktigt.

De sanktioner och ingripandemöjligheter som beskrivs ovan gäller när ett finansiellt företag bryter mot de regler som gäller för den tillstånds- eller registreringspliktiga verksamheten. FI har på andra områden möjlighet att ingripa mot både finansiella och icke-finansiella företag och enskilda personer som bryter mot vissa regelverk, till exempel om någon inte anmäler till FI att de förvärvat en viss andel av aktierna i ett börsbolag.


Senast granskad: 2023-12-20