Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut tre områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter avseende räkenskapsåret 2016.

De prioriterade områdena har gemensamt valts ut av Esma och de organ som ansvarar för redovisningstillsyn i de olika medlemsländerna.

De tre områdena är:

  • presentation av finansiellt resultat (poster, rubriker och delsummor i resultaträkningen, segmentsinformation, övrigt totalresultat, vinst per aktie och t.ex. alternativa nyckeltal)
  • distinktionen mellan eget kapitalinstrument och finansiella skulder
  • upplysningar om nya standarders påverkan på de finansiella rapporterna (IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 16 Leasing).

Esma lyfter även fram att användningen av genomsnittskurs vid omräkning av utländsk valuta, såsom tillåtet enligt punkt 22 i IAS 21 Effekter av ändrade valutakurser, enligt samma punkt är olämpligt vid betydande valutakursvariationer.

Utöver de tre områden ovan som Esma pekat ut, kan de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i varje medlemsland välja att prioritera ytterligare områden. I Sverige är det börserna som tillsammans med FI bedriver denna tillsyn.

Syftet med tillsynen är att åstadkomma en enhetlig tillämpning av de internationella redovisningsreglerna för börsnoterade företag (IFRS) inom EES-området. Det ska i förlängningen leda till en bättre fungerande finansiell marknad med mer transparenta och jämförbara finansiella rapporter.

Laddar sidan