Ny ordning för redovisningstillsyn från januari 2019

Efter årsskiftet försvinner lagkravet på att en börs ska bedriva redovisningstillsyn. I stället införs en möjlighet till att dela upp ansvaret för denna tillsyn. FI har fortsatt det yttersta ansvaret och befogenhet att ingripa mot överträdelser. Men övervakningen av emittenters regelbundna finansiella information kan lämnas till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

Riksdagen antog den 20 juni 2018 regeringens förslag i prop. 2017/18:242 till en ny ordning för redovisningstillsyn. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. Den nya ordningen innebär att lagkravet på att en börs ska bedriva redovisningstillsyn tas bort, och i stället införs en möjlighet till att dela upp ansvaret för redovisningstillsynen.

Finansinspektionen har som central behörig myndighet fortsatt det yttersta ansvaret och befogenhet att ingripa vid eventuella överträdelser, men myndigheten har samtidigt möjlighet att överlämna övervakningen av emittenters regelbundna finansiella information till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

Lagändringarna innebär också att den befintliga sekretessbrytande bestämmelse som ger FI möjlighet att delge börserna information som de har behov av för att kunna utföra sina lagstadgade uppgifter kommer att utvidgas. Från och med årsskiftet kommer sådan information även kunna lämnas till ett övervakningsorgan som bedriver redovisningstillsyn.

Enligt de övergångsbestämmelser som följer med lagändringarna har börserna fortsatt ansvar för att fullgöra sina skyldigheter för redovisningstillsyn för finansiella rapporter som har offentliggjorts före ikraftträdandet.

FI har tagit fram föreskrifter som reglerar den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information som ett övervakningsorgan kan utföra. Reglerna innehåller bestämmelser om denna övervakning och om rapportering till Finansinspektionen.

Laddar sidan