Ändringar i kapitaltäckningsregler och kvartalsrapportering för fondbolag och AIF-förvaltare

2021-06-24 | Fond Nyheter Marknad

Den 26 juni 2021 sker ändringar i kapitaltäckningsreglerna för fondbolag och AIF-förvaltare (bolagen). Även kvartalsrapporteringen för bolagen påverkas.

Reglerna för beräkning av kapitalkrav baserat på fasta omkostnader ändras

I dag finns ett krav på att ett fondbolags egna medel inte får understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av bolagets fasta omkostnader (2 kap. 10 § lagen [2004:46] om värdepappersfonder [LVF]). Ett motsvarande krav på kapitalbas finns för AIF-förvaltare (7 kap. 4 § lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder [LAIF]). Den 26 juni 2021 ändras dessa bestämmelser, så att de i stället anger att de egna medlen respektive kapitalbasen inte får understiga det belopp som framgår av artikel 13 i förordning (EU) 2019/2033 (värdepappersbolagsförordningen). Av denna artikel följer att de egna medlen respektive kapitalbasen ska uppgå till minst en fjärdedel av bolagets fasta omkostnader. Kapitalkravet enligt den artikeln är alltså i sak detsamma som hittills har följt av 2 kap. 10 § LVF och 7 kap. 4 § LAIF.

Reglerna för beräkning av fasta omkostnader kommer dock att ändras. Bolagen kommer därför behöva justera hur de beräknar fasta omkostnader och det kapitalkrav som baseras på dessa. I dag anges i 5 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder hur fondbolag ska beräkna sina fasta omkostnader. Bestämmelsen innehåller en uppräkning av vilka poster som ska ingå i beräkningen av fasta omkostnader. Denna bestämmelse upphävs den 29 juni 2021.

Regler för beräkning av fasta omkostnader kommer i stället att framgå av artikel 13 i värdepappersbolagsförordningen. Beräkningen enligt artikel 13 i värdepappersbolagsförordningen tar sin utgångspunkt i vilka poster som ska dras av när de fasta omkostnaderna beräknas. I artikel 13.4 i värdepappersbolagsförordningen framgår att beräkningen av fasta omkostnader ska innefatta minst de avdragsposter som räknas upp i artikeln. Beräkningen kommer att kompletteras med tekniska tillsynsstandarder från Europeiska kommissionen.

Blankett för kvartalsrapportering för fondbolag och AIF-förvaltare

Lagändringarna träder i kraft den 26 juni 2021. Bolagen ska således beräkna sina fasta omkostnader enligt de nya reglerna från och med detta datum. FI kommer att ändra blanketten "Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare", så att avsnittet om rapportering av fasta omkostnader är utformad i enlighet med de nya reglerna. Rapporten ska lämnas av fondbolag och av svenska AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller som förvaltar andra alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare. Den nya blanketten för kvartalsrapportering ska dock tillämpas första gången vid den rapportering som sker per den 30 september 2021. För kvartalsrapporteringen per den 30 juni 2021 ska därför befintlig blankett användas.

Befintlig blankett ska användas för kvartalsrapporten per den 30 juni 2021

Eftersom lagändringarna träder i kraft den 26 juni 2021 behöver bolagen se till att de fasta omkostnader som rapporteras i kvartalsrapporten per den 30 juni 2021 har beräknats enligt de nya reglerna, även om rapportering sker på befintlig blankett. För att Summa fasta omkostnader (D37) i befintlig blankett ska bli korrekt kan justeringar behöva göras. Sådana justeringar kan göras under Övrigt (D36).

Ny blankett ska användas för kvartalsrapporten per den 30 september 2021

Den nya blanketten för kvartalsrapportering ska användas första gången vid den rapportering som sker per den 30 september 2021. Liksom tidigare ska bolagen rapportera in kvartalsrapporten via FI:s webbtjänst periodisk rapportering. Den nya blanketten och anvisningar till denna kommer även att läggas ut på FI:s webbplats.

Laddar sidan