FI granskar EQT:s hantering av uppskjutet offentliggörande

FI fick den 7 september in en anmälan från EQT AB om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. Den 14 september begärde FI att bolaget skulle lämna en redogörelse kring vilka omständigheter som legat till grund för det uppskjutna offentliggörandet. FI kommer att analysera svaret från EQT AB för att kunna ta ställning till om det finns skäl till vidare åtgärder.

Med anledning av EQT AB:s kommunikation den 7 september i samband med en förändring av ett lock up-avtal vill Finansinspektionen informera om följande.

Offentliggörande av insiderinformation regleras i marknadsmissbruksförordningens artikel 17 (Mar). Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. I undantagsfall och under vissa förutsättningar kan dock noterade bolag fatta ett beslut om att skjuta upp ett sådant offentliggörande vilket framgår av artikel 17.4 i Mar. Följande kriterier måste då vara uppfyllda: Ett omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för bolaget ; det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten samt att bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Bolaget ska noggrant dokumentera och motivera sitt beslut och underrätta FI om att den offentliggjorda informationen varit föremål för ett uppskjutet offentliggörande. EQT inkom den 7 september med en sådan anmälan till FI. Finansinspektionen kan med stöd av med lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning begära att bolaget inkommer med en redogörelse kring vilka omständigheter som legat till grund för det uppskjutna offentliggörandet. Den 14 september begärde FI att EQT skulle inkomma med en sådan förklaring till myndigheten. FI kommer att analysera bolagets svar och ta ställning till om det finns skäl till vidare åtgärder.

Laddar sidan