FI tillämpar reviderade riktlinjer om tillsyn över finansiell information

2021-10-05 | Regler Nyheter Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI följer Esmas uppdaterade riktlinjer om tillsyn över finansiell information.

Den 23 november 2020 publicerade Esma översättningar av uppdaterade riktlinjer om tillsyn över finansiella information (ESMA32-50-218). Riktlinjerna ska bidra till en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis och därmed säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten genom att främja en gemensam syn på tillsynen över finansiell information enligt öppenhetsdirektivet (redovisningstillsyn).

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan