FI tillämpar riktlinjer om rapportering av värdepappersfinansiering

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer om rapporteringskrav enligt art 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering.

Den 29 mars 2021 publicerade Esma översättningar av riktlinjer om rapportering enligt artiklarna 4 och 12 förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering ((EU) 2015/2365), nedan kallat förordningen.

Riktlinjerna gäller för motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.2 i förordningen.

Riktlinjerna tillämpas för rapporteringsskyldigheten av transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4 och artikel 12 i förordningen. Syftet med riktlinjerna är att förtydliga bestämmelserna i förordningen och att ge praktisk vägledning om hur flera av dessa bestämmelser bör tillämpas.

Riktlinjerna klargör följande aspekter:

  1. Startdatum för rapportering om det infaller på en dag som inte är en arbetsdag.
  2. Antalet transaktioner för värdepappersfinansiering som bör rapporteras.
  3. Hur datafälten för rapportering av de olika typerna av transaktioner för värdepappersfinansiering bör fyllas i.
  4. Metoden för sammanlänkning av säkerheter för transaktioner för värdepappersfinansiering till lånetransaktioner för värdepappersfinansiering.
  5. Hur datafälten för rapportering av uppgifter om marginalsäkerhet bör fyllas i.
  6. Hur rapporteringsfält för uppgifter om återanvändning, återinvestering och finansieringskällor bör fyllas
  7. Transaktionsregisters tillhandahållande av återkoppling och påföljande hantering av återkopplingen hos motparter, nämligen vid i) avvisande av rapporterade uppgifter och ii) avstämningsfel.
  8. Myndigheters tillgång till uppgifter i transaktionsregister.

FI har den 31 maj 2021 meddelat Esma att FI avser att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan