Tillfällig sänkning av gräns för anmälan av kort nettoposition upphör

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har beslutat att inte förlänga den tillfälligt sänkta gränsen för när korta nettopositioner ska anmälas till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Det innebär att den sista rapportering som ska ske enligt den sänkta rapporteringströskeln omfattar positioner per den 19 mars. De ska rapporteras in till Finansinspektionen senast den 22 mars kl. 15.30.

Från och med den 20 mars 2021 gäller återigen tröskeln 0,2 procent av emittentens emitterade aktiekapital för emittenter vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 procent däröver, såväl upp som ned.

Utestående positioner mellan 0,1 procent och 0,2 procent behöver inte anmälas.

Ingen ändring har skett när det gäller aktier som är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform (MTF). Där gäller fortfarande tröskeln 0,2 procent.

Laddar sidan