Pressmeddelanden

2015

Nytt förslag till amorteringskrav

FI skickar i dag ut förslaget om amorteringskrav på remiss. Förslaget innebär att nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för nya lån som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 juni 2016.

Ökande risker kräver beredskap att införa ytterligare åtgärder

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Men kraftigt ökande priser på bostäder innebär att hushållens skulder växer snabbt. Det är en utveckling som innebär att riskerna för den ekonomiska stabiliteten ökar. Därför krävs beredskap för att införa ytterligare åtgärder.

Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

Finansinspektionen presenterar sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet tisdagen den 1 december.

Fler ungdomar får kunskap om privatekonomi och sparande

Nu får fler ungdomar möjlighet att ta del av Ung Privatekonomis utbildning om privatekonomi och sparande. Finansinspektionen (FI) inleder ett samarbete med projektet Ung Privatekonomi för att nå fler gymnasieelever i norra Sverige.

Fortsatt god motståndskraft men åtgärder behövs

Det svenska finansiella systemet fungerar väl och bankerna har en tillfredsställande motståndskraft mot störningar. Samtidigt behövs åtgärder för att minska riskerna kopplade till hushållens skuldsättning. Det är ett par av slutsatserna i FI:s stabilitetsrapport som presenteras i dag.

Nordea varnas och ska betala 50 miljoner

Nordea har haft stora brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt. Det innebär att den som har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism med stor sannolikhet har kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det. Banken varnas därför och ska betala den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner kronor.

Handelsbanken får en anmärkning och ska betala 35 miljoner

Handelsbanken har inte följt penningtvättsreglerna. Banken har inte gjort riskbedömningar av alla sina kunder eller hämtat in tillräckligt med information om kunderna och deras affärsrelationer. Bankens system för att granska transaktioner har också varit bristfälligt. Handelsbanken får därför en anmärkning och ska betala 35 miljoner kronor i straffavgift.

Bättre kunskaper och förbud mot provisioner stärker konsumentskyddet

Varannan svensk har svårt att klara av enkel procenträkning och många vet inte hur inflation fungerar. Samtidigt ökar kraven på allt fler att fatta svåra beslut om sin privatekonomi. Behovet av oberoende rådgivning samt bra och enkel information är därför stort. Det är ett par av slutsatserna i FI:s nya konsumentskyddsrapport.

FI går inte vidare med amorteringskravet

Finansinspektionen (FI) anser att ett amorteringskrav behöver komma på plats. Samtidigt menar bland andra Kammarrätten i Jönköping att det rättsliga stödet för FI att besluta om amorteringskrav brister. FI konstaterar att rättsläget är osäkert och att FI:s mandat behöver förtydligas. FI går därför i dagsläget inte vidare med amorteringskravet.

Hushåll med bolån har fortsatt god motståndskraft

Hushållen är bättre rustade och fler amorterar än för ett år sen. Samtidigt väljer många hushåll med relativt höga belåningsgrader att inte amortera vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav. Det är några av slutsatserna i årets bolåneundersökning.

Pressinbjudan – Hur mycket amorterar hushållen?

Tisdagen den 14 april klockan 9.30 presenterar Finansinspektionen (FI) sin årliga bolåneundersökning.

Amorteringskrav på nya bolån

Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån, som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 augusti 2015. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Reglerna ska gälla alla banker och kreditmarknadsföretag. Detta föreslår Finansinspektionen (FI).

Snittränta från 1 juni 2015

Nu ska alla banker redovisa ett snitt av den ränta deras bolånekunder faktiskt betalar. De nya reglerna stärker konsumenternas ställning på bolånemarknaden och börjar gälla den 1 juni 2015.

2014

God motståndskraft i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Trots oro i omvärlden har bankerna bra motståndskraft och tillgång till finansiering. Storbankernas behov av finansiering från marknaden och hushållens stora skulder är samtidigt sårbarheter som måste följas och mildras. Det är slutsatserna i Finansinspektionens (FI) stabilitetsrapport.

Pressinbjudan – Stabiliteten i det finansiella systemet

2014-12-05 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) bjuder in till pressträff den 10 december kl. 10.00 för att presentera slutsatserna av rapporten Stabiliteten i det finansiella systemet.

Martin Andersson fortsätter som GD

2014-12-04 | Pressmeddelanden

Regeringen har i dag beslutat att ge Martin Andersson fortsatt förtroende som generaldirektör för Finansinspektionen (FI).

Nya bolån ska amorteras ner till 50 procent

Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Först ska lånen amorteras med minst 2 procent varje år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen ner till 50 procents belåningsgrad.

Pressinbjudan – Åtgärder mot hushållens skulder

2014-11-07 | Pressmeddelanden

Den 11 november kl. 14.00 presenterar Finansinspektionen (FI) nya åtgärder för att minska riskerna med hushållens skulder. Detta sker efter att Stabilitetsrådet avslutat sitt möte som äger rum samma dag kl. 10.00–12.00.

Straffavgifter för Solidum och Fjällförsäkringar

2014-10-07 | Pressmeddelanden

Kreditmarknadsbolaget Solidum har inte hanterat sina kreditrisker på ett korrekt sätt och försäkringsbolaget Fjällförsäkringar har haft brister i sin skuldtäckning. Båda företagen får en anmärkning och ska betala straffavgifter.

Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Bankerna har länge presenterat missvisande listpriser för sina bolånekunder. Nu kräver FI att de ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Förslaget är ett viktigt steg för att stärka bankkundernas ställning på bolånemarknaden.

Nya kapitalkrav beslutade

Nu är de kommande kapitalkraven på svenska banker beslutade. Kraven presenterades redan innan sommaren. Beslutet gäller också den kontracykliska kapitalbufferten som ska vara 1 procent.

Skandiabanken får anmärkning och straffavgift på tio miljoner kronor

2014-06-27 | Pressmeddelanden Bank

Skandiabanken Aktiebolag har haft brister i sin investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Banken har inte följt de regler som gäller för att ta emot provisioner och inte heller hanterat intressekonflikter på rätt sätt. Därför får banken en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Höga bolån och marknadsfinansiering - risker för stabiliteten

Det svenska finansiella systemet är motståndskraftigt men det finns risker för stabiliteten. De två största riskerna är bankernas beroende av finansiering från marknaden och hushållens stora skulder. Det visar Finansinspektionens (FI:s) Stabilitetsrapport.

Finansiell rådgivning, snabblåneföretag och bolån - tre områden där konsumentskyddet måste stärkas

Behov av bättre rådgivning om finansiella produkter, ökade krav på snabblåneföretagen och öppenhet kring bolåneräntan. Detta är några av slutsatserna i FI:s nya konsumentskyddsrapport som presenteras i dag på FI:s Konsumentskyddsdag.

Pressinbjudan: Välkomna till FI:s konsumentskyddsdag

Den 15 maj anordnas FI:s Konsumentskyddsdag. Då presenterar Finansinspektionen (FI) en rapport som belyser risker och problem för konsumenter på finansmarknaden samt förslag till åtgärder för att stärka konsumentskyddet. FI kommer även, tillsammans med inbjudna gäster, att diskutera om konsumentskyddet är tillräckligt på den svenska finansmarknaden.

Kommande kapitalkrav på svenska banker

FI ger i dag besked om hur kapitalkraven för svenska banker kommer att utformas. Beskeden rör kapitalkraven för systemrisker för de fyra storbankerna, överväganden om den kontracykliska kapitalbufferten och höjningen av riskviktsgolvet för svenska bolån.

Pressinbjudan - kommande kapitalkrav på banker

2014-05-05 | Pressmeddelanden

Torsdag den 8 maj kl. 10.00 ger Finansinspektionen (FI) besked om kommande kapitalkrav på svenska banker.

FI återkallar tillståndet för Skandinavisk Kapitalförvaltning

2014-04-14 | Pressmeddelanden

Försäkringsförmedlaren Skandinavisk Kapitalförvaltning AB har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Bolaget har inte följt de regler som är till för att skapa ett gott kundskydd. Finansinspektionen (FI) återkallar därför bolagets tillstånd. Beslutet gäller omedelbart.

God motståndskraft för hushåll med bolån

Svenska hushåll lånar i genomsnitt upp till 70 procent av bostadens värde och skuldsättningen är hög ur ett historiskt och internationellt perspektiv.

Pressinbjudan - tre år med bolånetaket

Torsdag den 10 april kl. 10.00 presenterar Finansinspektionen (FI) sin årliga bolåneundersökning.

Laddar sidan