CoinShares International Limited får inte köpa svenskt värdepappersbolag

Finansinspektionen har sagt nej till CoinShares International Limiteds ansökan om att köpa Peak AM Securities AB.

CoinShares International Limited, ett bolag etablerat i Jersey, har ansökt om ett direkt förvärv av 100 procent av kapitalet och röstetalet för samtliga aktier i Peak AM Securities AB. FI har även prövat fyra indirekta förvärvare.

Vid prövningen av ansökningarna har FI funnit att CoinShares International Limited inte har visat att bolaget är lämpligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av målbolaget. Det saknas därför förutsättningar att bevilja tillstånd till förvärv i enlighet med 24 kap. 1 och 3 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Då det saknas förutsättningar för ett direkt förvärv, saknas även förutsättningar för de indirekta förvärven.

Laddar sidan