EBA

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. EBA är liksom de övriga två tillsynsmyndigheterna, en del av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn (European System of Financial Supervision, ESFS).

Europeiska bankmyndighetens, EBA:s, främsta uppgift är att bidra till upprättandet av harmoniserade regler för bankverksamhet i Europa, genom att anta bindande tekniska standarder och riktlinjer. EBA är en oberoende myndighet men är ansvarig gentemot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen genom dess uppgift att ta fram förslag till tekniska standarder – regler som EU-kommissionen antar i form av förordningar eller beslut. Syftet med de gemensamma reglerna är att bidra till att skapa rättvisa förhållanden och ge insättare, investerare och konsumenter ett gott skydd.

Utöver att utforma tillsynen över banker med verksamhet i flera länder genom att ta fram riktlinjer och tekniska standarder arbetar EBA även med att:

  • främja finansiell stabilitet och upprätthålla ett gott konsumentskydd
  • främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder
  • fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder
  • identifiera och analysera risker och sårbarheter i det europeiska banksystemet.

EBA kan även medla mellan tillsynsmyndigheter i olika EU-länder och koordinera dem i händelse av kris.

Senast granskad: 2018-06-14
Laddar sidan