Likviditet

Det är av avgörande betydelse för alla företag att kunna uppfylla sina betalningsförpliktelser. Hur likviditetsrisker ska hanteras av banker och andra kreditinstitut, samt av värdepappersbolag, finns det särskilda regler för.

Finanskrisen har lett till ett omfattande pågående arbete med att utveckla regelverket. Detta görs i internationell samverkan inom ramen för tillsynssamarbetet på bankområdet, Baselkommittén, och inom EU. På dessa sidor finns information om såväl befintliga regler som de ändringar som är på gång.

Gällande regler

Hantering av likviditetsrisk

Reglerna för hantering av likviditetsrisk finns i FI:s föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker. Föreskrifterna bygger på Baselkommitténs principer om hantering och tillsyn över likviditetsrisker och bilaga fem i EU:s kreditinstitutsdirektiv (Direktiv 2006/48/EG, bilaga V), som innehåller tekniska kriterier om organisation och riskhantering.

Offentliggörande av information om likviditetsrisk

Bestämmelser om offentliggörande av likviditetsrisker finns i FI:s föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker.

Rapportering av likviditetsrisk

Kreditinstitut och värdepappersbolag rapporterar likviditetsinformation till Finansinspektionen. Detta regleras i tillsynsförordningen ((EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013), som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag, samt i EU-kommissionens delegerade akt (DA) avseende likviditetstäckningskrav för kreditinstitut ((EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014).

För mer information se FIs rapporteringskalender.

Kvantitativt krav på likviditetstäckning

Sedan den 1 januari 2018 gäller bindande EU-regler (tillsynsförordningen och DA) inom unionen fullt ut och ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden.

Tillsynsförordningen, som trädde i kraft den 1 januari 2014, innehåller bland annat bestämmelser om ett allmänt krav på likviditetstäckningsgrad för kreditinstitut och värdepappersbolag. Kravet på likviditetstäckningsgrad innebär att ett företag ska ha tillräckligt mycket likvida tillgångar för att klara verkliga och simulerade kassautflöden under en stressad period på 30 dagar.

EU-kommissionen beslutade 2014 om utformningen av ett kvantitativt krav på likviditetstäckning inom EU. Kravet på likviditetstäckning enligt DA började gälla under 2015 och gäller fullt ut enligt artikel 38 i samma bestämmelse från och med 1 januari 2018.

Särskilda likviditetskrav på likviditetstäckningskvot (Pelare 2-krav) i enskilda valutor

Sedan den 1 januari 2018 gäller fullt ut en delegerad EU-förordning som bindande minimikrav för europeiska bankers likviditetstäckningskvot.

Samtidigt som den delegerade förordningen började gälla upphävdes Finansinspektionens
(FI:s) föreskrifter om krav på likviditetstäckningskvot, FFFS 2012:6. I föreskrifterna ställdes krav på likviditetstäckningskvot i euro och US-dollar, utöver kravet i totala valutor. Artikel 8.6 i förordningen ställer ett generellt krav på att likviditetsbuffertens sammansättning i stort motsvarar nettoutflödena per valuta men det finns inget kvantitativt minimikrav i enskilda valutor.

FI tillämpar inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) tillsynen av likviditetstäckningskvot i enskilda valutor. FI avser att ställa särskilda likviditetskrav inom ramen för pelare 2 på banker i tillsynskategori 1 och 2 så att de, förutom att uppfylla minimikravet, även ska uppfylla en likviditetstäckningskvot i euro och US-dollar som var för sig uppgår till minst 100 procent. Detta gäller under förutsättning att dessa valutor är signifikanta för den enskilda banken, det vill säga att valutorna enskilt utgör minst 5 procent av bankens totala skulder.

FI tillämpar kraven i ÖUP från och med år 2018. I första hand berörs endast banker i tillsynskategori 1 och 2 men FI kan komma att ställa ytterligare institutspecifika krav inom ramen för pelare 2 som ett resultat av den samlade likviditetsbedömning i ÖUP.

Läs mer

Senast granskad: 2018-09-17
Laddar sidan