Internationella sanktioner

FI är en av flera myndigheter som ansvarar för genomförandet av internationella sanktioner. Vi arbetar med finansiella sanktioner, och framför allt de som berör den finansiella sektorn i Sverige.

FI utför uppgifter som behörig myndighet för enskilda bestämmelser i EU:s sanktionsförordningar enligt särskilda regeringsuppdrag. Vi fattar interimistiska beslut om frysning av tillgångar enligt lagen om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen), samt granskar finansiella företags efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar.

Vid frågor går det bra att kontakta vår funktionsbrevlåda eusanktioner@fi.se.

FI:s uppdrag

Särskilda regeringsuppdrag Sanktionslagen Tillsynsmandat
 • Frysta tillgångar
 • Bevilja vissa typer av undantag.

Särskilda uppdrag kopplat till:

 • Ryssland- och Belarus-sanktionerna
 • Nordkorea-sanktionerna
Fatta tillfälliga beslut om frysning av tillgångar. Granska finansiella företags efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar.
Frysta tillgångar och ekonomiska resurser

FI tar emot uppgifter om frysta tillgångar och ekonomiska resurser enligt EU:s sanktionsförordningar. Underrättelser om frysta tillgångar och ekonomiska resurser ska innehålla information om

 • namn på den person/enhet/organ som frysningen avser
 • förordning, artikel och eventuell bilaga som ligger till grund för frysningen
 • datum när frysningen har skett
 • belopp/saldo/värde på den frusna tillgången
 • specifikation av vad som har frusits i form av konto eller annan tillgång.

Underrättelsen skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner" i ämnesraden. I dialog om ett befintligt ärende är det viktigt att inkludera FI-diarienumret.

FI har även uppdrag att vidarebefordra uppgifter om frysta tillgångar och ekonomiska resurser till EU-kommissionen, samt bevilja undantag från frysning av tillgångar som avser betalning av verksamhetsutövares avgifter för rutinmässig förvaltning.

EU-sanktioner med anledning av situationen i Ukraina

Rysslands centralbanks tillgångar och reserver

FI tar emot uppgifter om Rysslands centralbanks tillgångar och reserver som innehas eller kontrolleras av fysiska och juridiska personer enligt artikel 5a.4a i rådets förordning (EU) 833/2014. Underrättelser om uppgifter om Rysslands centralbanks tillgångar och reserver ska åtminstone innehålla information om

 • identiteten på den fysiska eller juridiska personen som äger, innehar eller kontrollerar sådana tillgångar och reserver, inbegripet namn, adress och momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer
 • belopp eller marknadsvärde avseende sådana tillgångar och reserver på rapporteringsdagen och dagen för immobilisering
 • typer av tillgångar och reserver fördelat på de kategorier som anges i förordning (EU) 833/2014 artikel 5a.4a.(c). För var och en av dessa kategorier ska relevanta uppgifter, om exempelvis kvantitet, plats, valuta, löptid och avtalsvillkor mellan den rapporterande enheten och ägaren av tillgångarna anges.

Uppgifterna ska rapporteras senast två veckor efter den 26 februari 2023 och uppdateras var tredje månad.

Underrättelsen skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner" i ämnesraden. I dialog om ett befintligt ärende är det viktigt att inkludera FI-diarienumret.

FI har även uppdrag att vidarebefordra uppgifter om Rysslands centralbanks tillgångar och reserver till EU-kommissionen, samt bevilja undantag från förbud mot att genomföra transaktioner relaterade till förvaltningen av Rysslands respektive Belarus centralbanks reserver och tillgångar.

Insättningar över 100 000 euro för Ryssland och Belarus

FI tar emot förteckningar och uppgifter från kreditinstitut om insättningar som överstiger 100 000 euro enligt artiklarna 5g i förordning (EU) 833/2014 respektive 1z i förordning (EU) 765/2006.

Kreditinstitut ska senast den 27 maj årligen skicka en förteckning över insättningar över 100 000 euro som innehas av ryska eller belarusiska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller Belarus. Referensdatum för ryska insättningar är den 26 februari 2022 och för belarusiska den 10 mars 2022.

Kreditinstitut ska senast den 27 maj årligen skicka en förteckning över insättningar över 100 000 euro som innehas av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätt till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland.

Rapporteringen från svenska kreditinstitut ska omfatta den svenska verksamheten och dess utländska filialers verksamhet. Utländska kreditinstitut som är verksamma genom filial i Sverige omfattas inte av kravet på rapportering till Finansinspektionen.

Kreditinstitut som inte har insättningar enligt ovan behöver inte rapportera detta till FI.

Förteckningarna ska skickas till finansinspektionen@fi.se senast den 27 maj årligen. Ange "EU-sanktioner - förteckning insättningar" i ärendemeningen. Använd mallen nedan som tagits fram av EBA på uppdrag av EU-kommissionen.

Observera att vi vill ha rapportering i euro. I dialog om ett befintligt ärende är det viktigt att inkludera FI-diarienumret.


FI har även i uppdrag att underrätta EU-kommissionen om de förteckningar och uppgifter om insättningar som mottagits enligt ovan, samt bevilja undantag från förbud att ta emot insättningar överstigande 100 000 euro om det avser betalning av avgifter för rutinmässig förvaltning eller förvaltning av frysta tillgångar.

Utgående överföringar av medel utanför EU

FI tar emot rapportering om utgående överföringar av medel utanför EU enligt artikel 5r i förordning (EU) 833/2014.

Från och med 1 maj 2024 ska juridiska personer etablerade i unionen, vars ägande till mer än 40% direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer bosatta/etablerade i Ryssland, rapportera alla överföringar av medel som överstiger 100 000 euro från unionen som gjordes under kvartalet i en eller flera transaktioner. Rapporteringen ska göras inom två veckor efter utgången av varje kvartal till behörig myndighet i medlemsstaten där de är etablerade.

Kreditinstituten och de finansiella instituten ska lämna uppgifter om sådana överföringar av medel till länder utanför Europeiska unionen som kumulativt under perioden 1.1.2024 – 30.6.2024 överstiger 100 000 euro och som dessa institut direkt eller indirekt har inlett med de juridiska personer vars ägande till mer än 40% direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer bosatta/etablerade i Ryssland. Kreditinstituten och de finansiella instituten ska lämna uppgifter om det första halvåret senast 15.7.2024 och i fortsättningen regelbundet var sjätte månad. Rapporteringsskyldigheten gäller också bankernas filialer och dotterbolag i Sverige.

Juridiska personer och kredit- och finansinstitut som inte har hanterat överföringar enligt ovan behöver inte rapportera detta till FI.

Rapporteringen ska skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner – utgående överföringar" i ärendemeningen. Använd mallen nedan som tagits fram av EU-kommissionen.

Observera att vi vill ha rapportering i euro. I dialog om ett befintligt ärende är det viktigt att inkludera FI-diarienumret.

Fysiska eller juridiska personer på sanktionslista ska rapportera tillgångar (självrapportering)


FI tar emot rapportering av tillgångar från fysiska och juridiska personer på sanktionslista enligt artikel 9.2 i förordning (EU) 269/2014. Personerna ska rapportera in penningmedel eller ekonomiska resurser inom Sverige som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av dem inom sex veckor från datumet för uppförandet på förteckningen i bilaga 1.

Rapportering till Finansinspektionen ska innehålla information om:

Använd mallen för inrapportering nedan och mejla finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner" i ämnesraden. I dialog om ett befintligt ärende är det viktigt att inkludera FI-diarienumret.

EU-sanktioner med anledning av situationen i Nordkorea

FI är behörig myndighet att bevilja undantag från förbud att inneha bankkonto för Nordkoreas diplomatiska beskickningar, konsulat och dess nordkoreanska medlemmar, enligt artikel 29 i förordning (EU) 2017/1509.

Finansinspektionen är även behörig myndighet att tillåta kredit- och finansinstitut låta vissa representationskontor, filialer, dotterbolag i Nordkorea eller bankkonton förbli operativa, enligt artikel 27 i förordning (EU) 2017/1509, under förutsättning att sanktionskommittén bedömt att verksamheten eller konton krävs för

 • humanitär verksamhet,
 • verksamhet vid diplomatiska beskickningar i Nordkorea,
 • verksamhet som bedrivs av FN eller dess fackorgan eller därmed förbundna organisationer, samt
 • för varje annat ändamål som är förenligt med målen för ett antal FN-resolutioner.
Undantag från bestämmelser i sanktionsförordningarna

Verksamheter som önskar ansöka om undantag där FI är behörig myndighet ombeds kontakta eusanktioner@fi.se för mer information.

Interimistiska beslut om frysning av tillgångar

FI fattar interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser sedan 1 januari 2024. Vi fattar beslut när FN:s säkerhetsråd eller en sanktionskommitté under säkerhetsrådet har listat en fysisk eller juridisk person i en sanktionsregim som omfattar riktade ekonomiska sanktioner.

Våra frysningsbeslut gäller till dess att beslutet genomförs av EU genom ändring i en tidigare antagen förordning om ekonomiska sanktioner. Alla fysiska och juridiska personer i Sverige ska följa dessa beslut, det vill säga även de som inte står under vår tillsyn.

Beslutet innebär ett förbud mot att förfoga över och tillhandahålla tillgångar och ekonomiska resurser för att förhindra varje möjlighet att de utnyttjas utan särskilt tillstånd.

Straffrättsliga bestämmelser finns i lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner (Riksdagen.se)

Tillsyn över finansiella företag

FI har ett tillsynsmandat att granska finansiella företags efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar.

FI utreder inte enskilda överträdelser av EU:s sanktionsförordningar enligt straffrättsliga bestämmelser i sanktionslagen, utan det görs av brottsbekämpande myndigheter.

Mer information om internationella sanktioner

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet samordnar den svenska sanktionspolitiken och utser behöriga myndigheter för enskilda bestämmelser i sanktionsförordningarna.

På regeringens webbplats finns bland annat information om vilka sanktionsregimer som gäller för tillfället och vad sanktionerna innebär. Där finns även en förteckning över myndigheter med ansvar för sanktioner.

Europeiska unionen

På EU Sanctions Map har EU-kommissionen samlat information om de gällande sanktionsregimerna, inklusive vägledningar, förteckningar över listade personer och rättsliga grunder.

På EU-kommissionens webbplats finns frågor och svar, vägledningar, länkar till sanktionslistor, detaljerad information om sanktionspaketen mot Ryssland med mera.

Uppdaterad och relevant information om förändringar i sanktionsregelverket publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Förenta nationerna

Information om FN:s sanktioner och sanktionskommittéer finns på deras webbplats.


Senast granskad: 2024-01-24