Tillstånd till större förvärv av egendom

Om en börs eller clearingorganisation ska förvärva egendom och motprestationen motsvarar mer än 25 procent av kapitalbasen behövs FI:s tillstånd före förvärvet.

Bestämmelsen om att ett tillstånd ska inhämtas före förvärvet finns i 13 kap. 13 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden när det gäller börser, respektive 20 kap. 6 § i samma lag när det gäller clearingorganisationer. Med förvärv av egendom avses alla typer av transaktioner där en mätbar motprestation betalas. Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas.

Anmälan

Anmälan bör innehålla :

  • uppgift om den typ av egendom som ska förvärvas samt om vederlaget för densamma (motprestationen)
  • information om vem egendomen ska förvärvas från
  • uppgift om datum för transaktionen
  • uppgift om företagets kapitalbas före och efter förvärvet
  • information om hur företaget tänker finansiera förvärvet
  • om det är aktier eller andelar som ska förvärvas – uppgift om det företag som förvärvet gäller och om vilken verksamhet företaget bedriver; bifoga även den senaste årsredovisningen
  • om det är ett koncerninternt förvärv – en skiss över koncernstrukturen.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 20 400 kronor betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom normalt 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-10-16
Laddar sidan