Övergångsregler för försäkringsföretag som driver tjänstepensionsförsäkring

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade regler för försäkringsföretag med anledning av att Solvens 2-direktivet genomförs i svensk rätt.

Syftet med reglerna är att säkerställa att försäkringsföretagen har det kapital och den företagsstyrning som krävs med hänsyn till de risker som är förknippade med verksamheten.

FI:s förslag innehåller nya föreskrifter för livförsäkringsföretag som tillämpar försäkringsrörelselagens (2010:2043) övergångsreglering för verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 11 november 2015. Ange diarienummer FI Dnr 10-9537.

Laddar sidan