FI tillämpar nya Esma-riktlinjer om alternativa nyckeltal

2015-12-08 | Regler Esma Nyheter Marknad

Den 3 juli 2016 införs nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Riktlinjerna syftar till att göra alternativa nyckeltal i prospekt och obligatorisk information mer begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet. Genom att följa riktlinjerna ska emittenter och personer som har ansvar för att upprätta prospekt kunna ge en korrekt bild av de finansiella förutsättningarna till marknaden.

Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt mått som definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering (t.ex. IFRS och Årsredovisningslagen). Alternativa nyckeltal härrör vanligen från (eller baseras på) de finansiella rapporter som upprättas enligt tillämpliga regler för finansiell rapportering, för det mesta genom att belopp läggs till eller dras ifrån de siffror som presenteras i de finansiella rapporterna.

Dessa riktlinjer gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer som ansvarar för prospekt då de offentliggör obligatorisk information eller prospekt efter den 3 juli 2016. Obligatorisk information är all information som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har underrättat Esma om att vi avser att tillämpa riktlinjerna i vår tillsyn. Delar av tillsynen av obligatorisk information utförs idag enligt lag av de reglerade marknaderna. FI räknar med att emittenter, börser och FI följer riktlinjerna från den 3 juli 2016.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan