FI tillämpar EU-riktlinjer om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat

2016-08-16 | Esma Nyheter Emir Mifid Marknad

Den 7 augusti 2015 infördes nya riktlinjer i EU om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat. FI kommer nu att tillämpa riktlinjerna då de är översatta till svenska.

Riktlinjerna syftar till en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillämpning av definitionen av råvaruderivat som finansiella instrument under Mifid (2004/39/EG) bilaga 1 avsnitt C punkterna 6 och 7 och därmed i förlängningen lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 1 kap. 4§ punkterna 5c och 5d fram till dess att Mifid 2 ska vara genomfört, den 3 januari 2017.

Riktlinjerna får påverkan på tillämpningen av Mifid och Emir. I synnerhet förtydligar riktlinjerna vilka derivatkontrakt som omfattas av regler rörande rapportering till transaktionsregister, obligatorisk clearing, tröskelvärden för clearing, tekniker för hantering av risker, samt säkerhetskrav.

FI valde tidigare att inte tillämpa riktlinjerna i avvaktan på att de skulle översättas.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har underrättat Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, om att vi avser att tillämpa riktlinjerna.

Laddar sidan