FI tillämpar nya Esma-riktlinjer för korsförsäljning

Den 3 januari 2018 införs nya riktlinjer i EU om korsförsäljning. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Riktlinjerna syftar till att fastställa en enhetlig och effektiv strategi för den tillsyn som behöriga myndigheter utövar över företag. Strategin ska bidra till ett förbättrat investerarskydd i medlemsstaterna. Riktlinjerna ska bidra till att klargöra vilket uppförande och vilka organisatoriska arrangemang som förväntas hos de företag som ägnar sig åt korsförsäljning, för att minska möjliga negativa effekter för investerarna.

Med korsförsäljning avses att erbjuda en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket, eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket. Korsförsäljning regleras i direktivet Mifid 2, som kommer att genomföras i svensk rätt genom lagstiftning och föreskrifter.

De enskilda produkter eller tjänster som ingår i ett företags korsförsäljning kan omfattas av andra uppförandestandarder inom EU:s lagstiftning, det vill säga utanför Mifid 2. Detsamma gäller för de paket som kan vara ett resultat av korsförsäljningen. Riktlinjerna inverkar inte på företagens skyldigheter att följa sådana tillämpliga krav.

Riktlinjerna är avsedda för behöriga myndigheter med tillsynsansvar över företag som omfattas av direktiven Mifid 2, UCITS och AIFM.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har underrättat Esma om att vi avser att tillämpa riktlinjerna i vår tillsyn. Det svenska genomförandet av Mifid 2, som reglerar korsförsäljning, väntas träda ikraft den 3 januari 2018. FI räknar därför med att riktlinjerna tillämpas av FI och företag som distribuerar paket med kopplingsförbehåll eller kombinerade paket från den 3 januari 2018.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan