FI tillämpar två nya EU-riktlinjer om marknadsmissbruksförordningen (Mar)

Den 20 december 2016 införs nya riktlinjer i EU om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation och den 10 januari 2017 införs nya riktlinjer om personer som mottar marknadssondering. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Riktlinjerna om uppskjutande av insiderinformation syftar till att ge emittenterna vägledning med hjälp av exempel inför beslut om att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen.

Riktlinjerna om marknadssondering vänder sig till personer som mottar marknadssondering och ska säkerställa ett gemensamt, enhetligt och konsekvent synsätt när det gäller de krav som ställs på mottagare av marknadssondering. Syftet med riktlinjerna är att minska den totala risken för spridning av insiderinformation som lämnats i samband med marknadssonderingar och att tillhandahålla verktyg för behöriga myndigheter att effektivt undersöka misstänkta fall av marknadsmissbruk.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har underrättat Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, om att vi avser att tillämpa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan avser FI inte att utfärda några egna allmänna råd.

Laddar sidan