Information om definitionen av närstående (artikel 3.1.26 Mar)

DETTA GÄLLDE FRÅN OCH MED 2016-06-23 TILL 2016-10-20. NY INFORMATION GÄLLER FRÅN 2016-10-21. (SE LÄNK NEDAN)

I de olika språkversionerna av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (Mar) skiljer sig lydelserna av artikel 3.1.26 d från varandra.

Bestämmelsen gäller vilka juridiska personer som anses som närstående till en person i ledande ställning, och har betydelse för vilka som måste rapportera transaktioner med vissa finansiella instrument enligt artikel 19 i Mar. Den svenska språkversionens lydelse innebär en betydande utvidgning av den krets som rapporterar transaktionerna jämfört med vad som har gällt hittills. Andra språkversioner har en annan innebörd.

Skillnaderna mellan de olika språkversionerna gör att det finns en risk för att Mar i detta avseende kommer att tillämpas olika i olika medlemsstater.

Ett förfarande för att rätta felet har inletts inom EU.

Innan det pågående förfarandet för rättelse är färdigt är det svårt för tillämparna att följa underrättelse- och rapporteringskraven enligt artikel 19 i Mar. Så länge tolkningen av bestämmelsen inte är samordnad inom EU kommer Finansinspektionen att beakta detta i sitt tillsynsarbete och i tillämpningen av artikel 19 i Mar. Finansinspektionen kommer att följa det pågående förfarandet för rättelse noga. Finansinspektionen rekommenderar marknadens aktörer att förbereda sig på att anmälningsskyldigheten kan komma att utvidgas jämfört med vad som gällt hittills, ifall den svenska språkversionen inte ändras i rättelseförfarandet.

Frågor om närstående:

Vilka närstående ska rapportera?

De närstående personer som definieras i artikel 3.1.26 a–c i Mar. I fråga om närstående som definieras i artikel 3.1.26 d kommer Finansinspektionen i tillsynsarbetet att ta hänsyn till den osäkerhet som beskrivits ovan. Tills vidare ska rapporteringsskyldigheten för närstående personer fullgöras av juridiska personer i vilka en person i ledande ställning eller närstående enligt artikel 3.1.26 a–c i Mar utför ledningsuppgifter, och till vilka en sådan person har en ägarmässig anknytning eller vars ekonomiska intressen i huvudsak motsvarar intresset hos en sådan person. FI anser att detta krav är uppfyllt om personen i ledande ställning eller närstående person enligt artikel 3.1.26 a–c i Mar äger aktier i den juridiska personen, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Vad har jag som person i ledande ställning för skyldigheter gentemot närstående?

Personer i ledande ställning är skyldiga att underrätta sina närstående om deras skyldigheter enligt artikel 19 i Mar, samt att bevara en skriftlig kopia av underrättelsen.

Behöver vi anpassa våra system för att kunna fullgöra våra rapporteringsskyldigheter efter den svenska språkversionens lydelse av artikel 3.1.26 d?

Nej, tolkningen av artikel 3.1.26 d i Mar behöver först vara samordnad i alla medlemsstater. Den rådande osäkerheten gör att Finansinspektionen i detta skede inte förutsätter att potentiella närstående företag ändrar i sina system. Däremot ska rapportering fullgöras enligt vad som beskrivits ovan. Det är dock bra att förbereda sig på att anmälningsskyldigheten kan komma att utvidgas.

Laddar sidan