Nya riktlinjer om transaktionsrapportering

Den 10 oktober publicerade europeiska värdepappers- och maknadsmyndigheten Esma nya riktlinjer som förtydligar genomförandet av transaktionsrapporteringsregelverket.

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning till värdepappersföretag, handelsplatser samt godkända rapporteringsmekanismer (ARM) i hur de ska förbereda sig inför de krav som träder i kraft den 3 januari 2018 enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2) samt förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir). De nya riktlinjerna berör transaktionsrapportering, referensdata, register för orderboksdata och synkronisering av klockor

Genom att publicera riktlinjerna nu får berörda aktörer tid att förbereda sig. Notera att den tekniska standard som handlar om transaktionsrapportering till behöriga myndigheter ännu är under granskning av EU-parlamentet och rådet.

Riktlinjerna finns ännu endast på engelska men kommer att översättas till svenska. Efter att den svenska översättningen har publicerats har FI två månader på sig att underrätta Esma om avsikten att tillämpa dem eller inte.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan