Underrättelse om hemmedlemsstat enligt öppenhetsdirektivet

2016-04-07 | Esma Nyheter Marknad

Sedan februari i år gäller nya regler för hur underrättelse om hemmedlemsstat ska göras. Här förklaras i korthet vad som gäller.

De nya reglerna om underrättelse om hemmedlemsstat infördes genom ändringsdirektivet (2013/50/EU), som trädde i kraft den 26 november 2015. I svensk rätt genomfördes  dessa ändringar i öppenhetsdirektivet genom ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). De svenska lagändringarna trädde i kraft den 1 februari 2016.

Myndigheter som ska underrättas

En underrättelse om hemmedlemsstat ska göras till följande behöriga myndigheter:

  • Behörig myndighet i hemmedlemsstaten
  • Behörig myndighet i landet där emittenten har sitt säte, i tillämpliga fall
  • Behöriga myndigheter i samtliga värdmedlemsstater

Standardblankett

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tagit fram en standardblankett som ska användas för underrättelser om hemmedlemsstat. Blanketten, som finns översatt till bland annat svenska, finns på följande länk: Standard form for disclosure of home member state

Vid underrättelser till Finansinspektionen (FI) används lämpligen den svenska eller engelska versionen. Underrättelsen skickas via mejl till borsbolag@fi.se.

Tilldelad hemmedlemsstat

Bestämmelserna om när Sverige anses utgöra hemmedlemsstat finns i 1 kap. 7-9 a § VpmL. Som följer av 1 kap. 9 a § VpmL kan en emittent som underlåter att offentliggöra sitt val om hemmedlemsstat inom föreskriven tid, under vissa omständigheter, tilldelas flera hemmedlemsstater.

Ny blankett ger bättre data

Emittenter som redan valt hemmedlemsstat före den 1 februari 2016 och underrättat FI om det valet undantas från kravet på att offentliggöra valet av hemmedlemsstat. FI uppmuntrar dock dessa emittenter att underrätta FI om sitt val på nytt, och att göra detta via Esmas blankett som innehåller mer detaljerad information än vad som krävts tidigare, och därmed förbättrar kvaliteten i informationen som lagras.

1 maj viktigt datum

För de emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige och som innan den 1 februari 2016 inte gjort ett val av hemmedlemsstat inom EES och offentliggjort detta, kommer Sverige utgöra hemmedlemsstat om inget val görs och offentliggörs innan 1 maj 2016.

Bestämmelsen gäller inte för

  • utgivare av sådana aktier eller skuldebrev som avses i 1 kap. 7 § VpmL och som har säte inom EES
  • för emittenter som innan den 1 februari 2016 har valt en hemmedlemsstat inom EES som inte är Sverige och meddelat valet till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.

EU-gemensamt register

Den information som lämnas till FI i underrättelserna sammanställs och skickas vidare till Esma som för ett register över samtliga emittenter som står under tillsyn av en behörig myndighet inom EU. Registret uppdateras varje halvår och är i detta skede endast tillgängligt för de behöriga myndigheterna.

Laddar sidan