Uttalande om implementeringen av IFRS 9, Finansiella instrument

I syfte att främja en enhetlig tillämpning av IFRS-regelverket har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, publicerat ett uttalande om implementeringen av IFRS 9, Finansiella instrument.

Esma redogör för de förväntningar som myndigheten har på den information som ett företag ska lämna redan innan en ny standard från IASB träder i kraft, allt i enlighet med de krav som framgår av punkt 30 i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.

IFRS 9 ska med största sannolikhet börja tillämpas från och med den 1 januari 2018 och vissa upplysningar förväntas redan i års- och koncernredovisningarna för räkenskapsåret 2016.

Laddar sidan