Anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

2017-06-16 | Regler Nyheter Mifid Marknad

FI presenterar anpassningen till de nya transparensregler som kommer införas i samband med det nya europeiska regelverket, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/Mifir).

Med införandet av ett nytt europeiskt regelverk, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/ Mifir), kompletteras den tidigare transparensregleringen inom EU med ett enhetligt regelverk med utökade krav som kommer att omfatta i stort sett alla finansiella instrument som handlas på en handelsplats. Med anledning av detta publicerade FI den 11 april 2017 en remisspromemoria med preliminära bedömningar av möjligheterna att bevilja antingen undantag från offentliggörande eller uppskjutet offentliggörande för icke aktierelaterade instrument. Flera aktörer på värdepappersmarknaden har utnyttjat möjligheten att lämna synpunkter på promemorian.

FI har analyserat svaren och publicerar här en promemoria med de slutgiltiga ställningstagandena. FI kommer även fortlöpande att utvärdera tillämpningen av det anpassade regelverket och kan komma att ompröva sitt ställningstagande om förutsättningarna förändras.

FI avser att komma ut med ytterligare information för värdepappersinstitut som avser ansöka om transparensundantag.

Frågor om promemorian i ärendet med diarienummer 17-5072 besvaras av Patrik Hellgren på tfn 08-408 983 48 eller mejl: patrik.hellgren@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan