Esma uppdaterar frågor och svar om riktlinjer för alternativa nyckeltal

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat sex nya frågor och svar om sina riktlinjer om alternativa nyckeltal (APM). Esma vill på detta sätt fortsätta att verka för att riktlinjerna tillämpas på ett enhetligt sätt i EU-länderna.

Riktlinjerna om alternativa nyckeltal gavs ut i slutet av 2015. I januari i år publicerade Esma en första omgång frågor och svar om dem. I juli lades ytterligare fyra frågor och svar till. Nu har alltså EU-myndigheten gjort ännu en komplettering av materialet.


Esmas riktlinjer gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer som ansvarar för prospekt, då de offentliggör obligatorisk information och prospekt (samt tillägg) efter den 3 juli 2016. Obligatorisk information är all information som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt 17 kap. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt marknadsmissbruksförordningen (596/2014).


Med ett alternativt nyckeltal avses enligt riktlinjerna ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt mått som definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering (t.ex. IFRS och årsredovisningslagen).

Laddar sidan