FI föreslår ny ordning för redovisningstillsyn

FI föreslår en ny ordning för redovisningstillsyn. FI:s förslag innebär självreglering och att ett privat organ ska utföra övervakningen av de börsnoterade företagens finansiella information såsom årsredovisningar. Förslaget redovisas i en promemoria som lämnats till regeringen.

Enligt förslaget ska FI ansvara för eventuella ingripanden mot de emittenter som har överträtt de regler som gäller. Om självregleringsorganet bedömer att ett företag har överträtt någon eller några bestämmelser ska det uppmana emittenten att vidta rättelse samt rapportera överträdelsen till FI. I de fall överträdelsen inte är ringa eller emittenten vid en ringa överträdelse inte följer organets uppmaning ska FI självständigt pröva om ett ingripande ska ske. FI ska som central behörig myndighet enligt öppenhetsdirektivet bära det slutliga ansvaret för övervakningen av emittenternas regelbundna finansiella information.

Självreglering, i meningen att en viss bransch åtgärdar problem i den egna branschen, kan ha flera fördelar. Självreglering medför i de flesta fall ökad flexibilitet eftersom det är möjligt för ett självregleringsorgan att sätta upp mer ambitiösa standarder i förhållande till lagens krav samt att arbeta proaktivt. En annan fördel är att den kunskap som finns i en viss bransch kan användas mer direkt än vad som normalt är möjligt när samma verksamhet bedrivs av det allmänna. Självreglering kan även föra med sig fördelar ur ett effektivitetsperspektiv.

Självreglering är inte alltid lämpligt. Så är särskilt fallet om de som står bakom självregleringen inte är kvalificerade för uppgiften eller inte är tillräckligt oberoende i förhållande till de som omfattas av självregleringsorganets tillsyn. I detta fall bedömer dock FI att självreglering, på det vis som föreslås, är att föredra. FI anser att Sverige kan få en mer effektiv och flexibel redovisningstillsyn om den löpande övervakningen delegeras till ett privaträttsligt organ. En självregleringslösning på detta område är dessutom väl i linje med den etablerade tradition av självreglering som finns på den svenska värdepappersmarknaden.

FI anser att förslaget medför fördelar i förhållande till det förslag som förordades av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden i slutbetänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19), och som FI ursprungligen ställde sig bakom. FI föreslår därför att myndigheten får rätt att delegera redovisningstillsynen i Sverige till ett privaträttsligt organ. FI har för avsikt att delegera redovisningstillsynen till Nämnden för svensk redovisningstillsyn som kommer att vara ett sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. FI föreslår att den nya ordningen för redovisningstillsyn ska träda i kraft den 1 januari 2019.

FI överlämnar denna promemoria till Finansdepartementet som kommer att skicka ut den på remiss.

Läs mer

Laddar sidan