FI tillämpar riktlinjer om riskhantering och redovisning av förväntade kreditförluster

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster.

Riktlinjerna syftar till att fastställa sunda metoder som kreditinstitut bör använda i sin kreditriskhantering i samband med deras implementering och fortlöpande tillämpning av redovisningsregelverket för förväntade kreditförluster. Riktlinjerna innehåller även vägledning för behöriga myndigheter när de utvärderar effektiviteten i ett instituts metoder, policyer, processer och förfaranden för kreditriskhantering som påverkar reserveringsnivåerna.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Eba att FI avser att följa riktlinjerna. FI förväntar sig en implementering av hög kvalitet av IFRS 9 i bankernas redovisning. EBA:s riktlinjer ger vägledning kring en sådan tillämpning. Av riktlinjerna framgår bland annat att så kallade lättnadsregler i IFRS 9 endast bör användas i begränsad omfattning.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan