FI tillämpar riktlinjer om transaktionsrapportering, registerföring av order samt klocksynkronisering

2017-12-05 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Den 3 januari 2018 införs nya riktlinjer om transaktionsrapportering, registerföring av order samt klocksynkronisering enligt Mifid 2. FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, att FI kommer att tillämpa riktlinjerna.

Dessa riktlinjer gäller för värdepappersföretag, handelsplatser, godkända rapporteringsmekanismer (ARM) och behöriga myndigheter.

Syftet med riktlinjerna är att tillhandahålla vägledning om hur bestämmelserna ska följas. De är utformade för att säkerställa en enhetlig tillämpning av kraven. Fokus ligger särskilt på att upprätta transaktionsrapporter och registerföring av orderdata för varje enskilt fält, för de olika scenarier som kan uppkomma.

Riktlinjerna är tillämpliga på transaktionsrapporter som lämnas in enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (MiFIR), registerföring av order enligt artikel 25 i Mifir och synkronisering av klockor enligt artikel 50 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2).

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Läs mer

Laddar sidan