Förslag om produktfaktablad för skadeförsäkringsprodukter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat ett förslag till tekniska standarder för genomförande av regler om produktfaktablad för försäkringsprodukter.

Syftet är att förbättra den information som ges till konsumenter innan avtal ingås om skadeförsäkringar, som hemförsäkring eller bilförsäkring. Förslaget till hur sådana produktfaktablad ska utformas är baserat på omfattande konsumentundersökningar och synpunkter som har kommit in genom ett offentligt samråd.

De föreslagna tekniska standarderna ska komplettera direktivet om försäkringsdistribution, IDD (2016/97/EU). Förslaget har utformats med stöd av artikel 20 i IDD och är ytterligare ett steg i arbete med att närmare specificera bestämmelser i direktivet.

Laddar sidan