Förslag till nya regler om positionslimiter

FI föreslår nya föreskrifter som fastställer positionslimiter i råvaruderivat.

Bakgrunden är att Europaparlamentet och rådet har antagit ett direktiv om marknader för finansiella instrument (Mifid 2) och en förordning om marknader för finansiella instrument (Mifir).

I Mifid 2 finns regler om att behöriga myndigheter ska fastställa positionslimiter för storleken på den nettoposition som en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på en handelsplats i Sverige och för OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa.

Med anledning av Mifid 2 och Mifir görs ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Genom lagändringarna får FI bemyndigande att besluta om positionslimiter i föreskrifter.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt som lagändringarna, den 3 januari 2018.
Frågor om remissen besvaras av Carl Sehlin på tfn 08-408 983 22 eller e-post carl.sehlin@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 22 september 2017. Ange diarienummer FI Dnr 15-7070.

Laddar sidan