Framtida transaktionsrapportering kommer kräva Legal Entity Identifier-kod (LEI)

Den 3 januari 2018 börjar Mifid 2/Mifir gälla. Då behöver värdepappersföretag som rapporterar transaktioner i finansiella instrument en så kallad Legal Entity Identifier-kod (LEI). Kravet gäller också juridiska personer för vilkas räkning ett värdepappersföretag har utfört en transaktion. Motsvarande krav gäller också för emittenter av finansiella instrument som ska transaktionsrapporteras.

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för företag och andra organisationer som har introducerats på G20-ländernas initiativ. I och med att de nya värdepappersmarknadsreglerna i Mifid 2/Mifir träder i kraft ökar kraven på rapportering av transaktioner i finansiella instrument enligt artikel 26.6 i Mifir (EU nr 600/2014).

Det medför obligatorisk information om LEI för det rapporterande värdepappersföretaget och för juridiska personer för vilka värdepappersföretaget har utfört transaktioner. Emittenter av finansiella instrumenten som ska rapporteras behöver också LEI. Den uppgiften ska lämnas i form av referensdata enligt artikel 27, Mifir.

Med anledning av detta uppmanar FI alla berörda värdepappersföretag att säkerställa att de kunder som ska identifieras i transaktionsrapporteringen ansöker om registrering av LEI. Ansökan om LEI kan i regel göras med hjälp av en bank eller direkt hos någon av de institutioner som tillhandahåller LEI. Registeringen måste därefter uppdateras årligen. Ytterligare information om LEI-registrering, tillsammans med svar på vanligt förekommande frågor finns via länkarna nedan.

Legal entity identifier-kod (LEI)

Vad är LEI-kod?

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för företag och andra organisationer på värdepappersmarknaderna som har introducerats på G20-ländernas initiativ.

När krävs LEI-kod?

Kravet på LEI-kod implementeras successivt. I dagsläget krävs eller rekommenderas LEI-registrering för följande juridiska personer och regelverk (CRR, CSDR, Solvens II):

  • Kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsgrupper och tjänstepensionsinstitut, som står under Finansinspektionens tillsyn,
  • Finansiella och icke finansiella motparter (juridiska personer och enskilda firmor) som handlar med derivat och är skyldiga att rapportera detta till ett transaktionsregister, enligt Emir (EU 638/2012). Motparterna i en derivattransaktion ska inte bara skaffa en egen LEI utan också försäkra sig om att den andra motparten i transaktionen har en LEI, under förutsättning att denne är rapporteringsskyldig och behörig att skaffa LEI.
  • Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR (EU 596/2014) ska rapportören ange emittentens LEI-kod. FI har i tidigare kommunikation uttryckt en rekommendation riktad till berörda emittenter om att ansöka om en sådan kod i de fall företaget inte har en sådan sedan tidigare. Denna rekommendation kvarstår, men angivandet av LEI-kod utgör fram till 3 januari 2018 inte ett krav för att kunna fullgöra rapporteringen enligt MAR-regelverket.

 

Kravet kommer framöver att omfatta flera juridiska personer i samband med att Mifid 2/Mifir träder i kraft:

  • Från och med 3 januari 2018 åligger det handelsplatser och systematiska internhandlare att tillse att referensdata som ska rapporteras enligt artikel 26 i Mifir (EU 600/2014) ) och artikel 4 i MAR inkluderar en LEI-kod som identifierar emittenten av det rapporterade finansiella instrumentet.
  • Från och med 3 januari 2018 krävs att värdepappersföretag som rapporterar transaktioner i finansiella instrument ska säkerställa att sådana juridiska personer, för vilkas räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen, kan identifieras med hjälp av en LEI-kod. Notera att ovanstående krav utgör en förutsättning för transaktionsrapportering enligt MiFIR artikel 26 och att avsaknad av LEI-kod innebär att den juridiska personen är förhindrad att utföra transaktioner på värdepappersmarknaden.

 

Hur registrerar man en LEI-kod?

LEI är ett globalt ID-nummer som erhålls via ett antal fristående webbtjänster, så kallade Local Operating Units ("LOU") som är godkända av LEI Regulatory Oversight Committee ("LEI ROC"). Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank eller direkt hos någon av de institut som tillhandahåller LEI.

De institutioner som tillhandahåller LEI framgår av följande förteckning:

För att säkerställa att FI kan identifiera den juridiska personen i förhållande till angiven LEI-kod ombeds denne säkerställa att även svenskt organisationsnummer inkluderas i registreringen.

Mer information om LEI-koder med frågor och svar:

Läs mer

Laddar sidan