Tillämpning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir för svenska handelsplatser och värdepappersinstitut

2017-12-22 | Esma Nyheter Mifid Marknad

FI fastställer anpassningen till de nya transparensregler som kommer att införas den 3 januari 2018 i samband med det nya europeiska regelverket, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/Mifir).

Med införandet av ett nytt europeiskt regelverk, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/ Mifir), kompletteras den tidigare transparensregleringen inom EU med ett gemensamt regelverk med utökade krav som kommer att omfatta i stort sett alla finansiella instrument som handlas på en handelsplats. Regelverket medger möjlighet att bevilja undantag från offentliggörande av orderinformation före handel samt möjlighet att skjuta upp information efter handel.

FI har meddelat värdepappersinstitut och svenska handelsplatser beslut i ett antal ansökningsärenden som grundar sig på följande tillämpning av transparensreglerna i Mifir.

  • Möjlighet att ansöka om undantag från krav på transparens före handel enligt artikel 4, 9 och 18(2) i Mifir.
  • Möjlighet att ansöka om tillstånd att skjuta upp publicering av information efter handel enligt artikel 7, 11 och artikel 21 i Mifir.

FI har i samband med tillstånd att skjuta upp information efter handel för icke-aktierelaterade instrument (dvs. obligationer, derivatinstrument, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter) enligt artikel 11 och artikel 21, tillämpat möjligheterna till s.k. förlängt uppskjutande i artikel 11(3) i Mifir, enligt följande:

  1. För samtliga icke-aktierelaterade instrument ska transaktioner publiceras i aggregerad form på daglig basis vid ett minimiantal av fem transaktioner som utförs samma dag, för offentliggörande följande dag före kl 09.00 (T+1), i enlighet med artikel 11(3)(a) i Mifir och artikel 11(1)(a)(ii) i RTS 2. Informationen i denna punkt a) ska innehålla aggregerad information per ISIN: det genomsnittliga viktade priset, totala handelsvolymen och totala antalet transaktioner (artikel 11.4 RTS 2).
  2. För samtliga icke-aktierelaterade instrument (inklusive de för vilka aggregerad information publicerats enligt a) ska enskilda transaktioner publiceras senast kl 19, den andra arbetsdagen efter den dag då transaktionen ägde rum (T+2). Informationen i denna punkt b) ska innehålla uppgifter om bl.a. tidpunkt, pris och volym i enlighet med tabell 1–3 i bilaga 2 till RTS 2.
  3. För statsobligationer och säkerställda obligationer samt för derivat med dessa som underliggande tillgångar medges att uppgifter om volym för enskilda transaktioner inte publiceras under en förlängd tidsperiod av fyra veckor enligt artikel 11(3)(b) i Mifir. Vid sådan tillämpning ska den enskilda transaktionen publiceras på nytt inklusive uppgifter om volym före kl 09.00 påföljande arbetsdag efter att den förlängda uppskjutandeperioden har löpt ut.

Vägledning om aggregerad publicering enligt a) finns i ESMAs Q & A om Transparens, avsnitt 4 fråga 6 daterad den 15 november 2017.

Svenska värdepappersinstitut, inklusive systematiska internhandlare, som inte själva har ansökt om möjlighet att skjuta upp information efter genomförd transaktion får, för transaktioner som sker utanför en handelsplats, tillämpa motsvarande möjlighet till uppskjutande som har medgetts för svenska handelsplatser i enlighet med artikel 20.2 och 21.4 i Mifir. Handelsplatsernas tillämpning framgår av publicerade regelverk respektive marknadsmodeller på handelsplatsernas hemsidor och kan för enskilda instrumentklasser skilja sig från ovanstående beslutsunderlag.

FI kommer fortlöpande att utvärdera tillämpningen av det anpassade regelverket och kan komma att ompröva sitt ställningstagande om förhållandena på marknaden ändras.

Läs mer

Laddar sidan