Esma publicerar fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapporter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2018.

Områdena som omfattas har gemensamt valts ut av Esma och de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i de olika medlemsländerna. Följande områden ska prioriteras:

  • Specifika frågor som gäller tillämpningen av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
  • Specifika frågor som gäller tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument.
  • Upplysningar om förväntad påverkan av tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal.

Utöver ovan fokusområden vill Esma även att emittenter särskilt uppmärksammar följande områden:

  • Upplysningar om icke-finansiell information, med särskilt fokus bland annat på miljöfrågor och frågor som relaterar till klimatförändringar.
  • Specifika frågor som gäller Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal.

Slutligen poängterar Esma även vikten av att emittenter upplyser om den påverkan som Strobritanniens utträde ur EU, brexit, förväntas ha på deras verksamhet.

Esma och tillsynsmyndigheterna kommer även att fortsätta att utvärdera områden som varit prioriterade tidigare år, om de fortfarande är relevanta. Utöver de områden som Esma har pekat ut, kan de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i varje medlemsland välja att prioritera ytterligare områden. I Sverige är det FI som är behörig myndighet för denna tillsyn.

Syftet med tillsynen är att åstadkomma en enhetlig tillämpning av de internationella redovisningsreglerna för börsnoterade företag (IFRS) inom EES-området. Det ska i förlängningen leda till en bättre fungerande finansiell marknad med mer transparenta och jämförbara finansiella rapporter.

Läs mer

Laddar sidan