EU-samråd om teknisk råd till den nya prospektförordningen

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till tekniska råd som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129), vilken trädde i kraft den 20 juli 2017 och ska tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019.

Esmas förslag till tekniska råd fastställer vilken information som minst ska ingå i ett sådant undantagsdokument som emittenter ska upprätta för att kunna tillämpa undantag från prospektskyldighet i samband med offentliga uppköpserbjudanden, fusioner och delningar.

Samrådet är öppet till den 5 oktober 2018.

Laddar sidan