Resultat

2019

Nya frågor och svar om EU:s prospektförordning

2019-07-15 | Prospekt Esma Nyheter

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat 25 frågor och svar om EU:s prospektförordning.

Samråd om förslag till informationskrav enligt EU:s prospektförordning

2019-07-15 | Prospekt Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till riktlinjer som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129.

FI:s prospektinformation anpassad till nya regler

2019-07-05 | Prospekt Nyheter Marknad

FI har anpassat informationen om reglerna för prospekt som gäller från och med den 21 juli.

Godkänn för publicering (tidigare information)

2019-07-04 | Prospekt Marknad

När Finansinspektionen har godkänt prospektet publiceras det i prospektregistret på FI:s webbplats.

Europapass (tidigare information)

2019-07-04 | Prospekt Marknad

Ansökan om intyg om godkännande av överlåtelse av värdepapper till annan reglerad marknad inom EES.

Ansök om godkännande (tidigare information)

2019-07-04 | Prospekt Marknad

Använd blanketten nedan för att ansöka om godkännande och registrering av prospekt. Ansökan skickas till prospekt@fi.se.

Prospekt godkända före 21 juli 2019

2019-07-04 | Prospekt Marknad

Prospekt som godkänns före den 21 juli 2019, i enlighet med LHF och prospektförordningen 809/2004/EG, är giltiga till dess att deras giltighetstid löper ut eller fram till tolv månader efter den 21 juli 2019 (beroende på vad som inträffar först), under förutsättning att de krav som framgår av 2 kap. 24 § LHF uppfylls.

Europapass

2019-07-04 | Prospekt Marknad

Ett prospekt som har godkänts av FI kan användas i andra länder inom unionen utan särskild prövning i varje land. Emittenten måste dock först ansöka om ett intyg för Europapass från FI. Det är även möjligt att utfärda Europapass för vissa registreringsdokument och vissa universella registreringsdokument.

Tillägg till prospekt

2019-07-04 | Prospekt Marknad

Under vissa omständigheter ska ett tillägg till ett prospekt upprättas. Det gäller omständigheter av betydelse som kan påverka värderingen av värdepappren.

Laddar sidan