FI följer EU:s riktlinjer om försäkringsdistribution med vissa undantag

FI har underrättat den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, om att FI avser att följa riktlinjerna om försäkringsdistribution, med undantag för riktlinjerna 5 och 8 som är likalydande.

Direktivet om försäkringsdistribution, IDD, har i artikel 30.1 och 30.2 bestämmelser om att lämplighets - och passandebedömning ska göras vid rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter samt vid försäljning utan rådgivning.

I artikel 30.3 finns möjlighet att göra undantag från bestämmelserna i artikel 30.2 och tillåta viss försäkringsdistributionsverksamhet utan att passandebedömning sker under vissa förutsättningar. En förutsättning är att distributionen gäller antingen avtal som endast ger investeringsexponering för finansiella instrument som bedöms som icke-komplexa enligt direktiv 2014/65/EU och som inte innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken, eller andra icke-komplexa försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Svensk rätt ger en långtgående rätt för en försäkringstagare att disponera över en personförsäkring genom förmånstagarförordnanden vilket kommer till uttryck bland annat genom bestämmelser i försäkringsavtalslagen. Mot den bakgrunden bedömer FI att tillämpning av riktlinjerna 5 och 8 kommer att medföra att alla försäkringsbaserade investeringsprodukter blir att anse som komplexa. Möjligheten i artikel 30.3 IDD att göra undantag från bestämmelserna om passandebedömning vid försäljning utan rådgivning kommer därmed inte att kunna tillämpas i praktiken. Det verkar vara lagstiftarens intention att en sådan möjlighet till undantag ska finnas eftersom detta har föreslagits i den svenska implementeringen av IDD (förslaget till ny lag om försäkringsdistribution). Vidare anser FI att de konsumentskyddsrisker som Eiopa identifierat i samband med framtagandet av riktlinjerna 5 och 8 inte är relevanta för svenskt vidkommande då förmånstagare enligt svensk branschpraxis ska identifieras när kunden använder en icke-standardiserad lydelse i förmånstagarförordnandet. Mot denna bakgrund anser FI att riktlinjerna 5 och 8 inte bör följas.

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution (IDD) antogs 2016 och ska implementeras i svensk rätt. Syftet med direktivet är bl.a. en strävan att förbättra kundskyddet inom området försäkringsdistribution och harmonisera lagstiftningen mellan EUs medlemsstater inom detta område.

I enlighet med bl.a. artikel 30.7 och 8 IDD har Eiopa meddelat riktlinjer om direktivets närmare tillämpning för bedömning av försäkringsbaserade investeringsprodukter som innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken. Eiopa publicerade dessa riktlinjer den 11 oktober 2017.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan