Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter.

Den föreslagna ändringen innebär att en typ av spreadkontrakt, så kallade EPAD-kontrakt, som används för prissäkring på den nordiska elmarknaden ska omfattas av samma positionslimiter som kontrakten i nordisk kraft. Syftet med ändringen är att positionslimiterna bättre ska överensstämma med regelverket för råvaruderivat och dess syfte.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 18 april 2018.

Frågor om remissen besvaras av Carl Sehlin på tfn 08-408 983 22 eller e-post carl.sehlin@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 7 mars 2018. Ange diarienummer 18-2727.

Laddar sidan