Förslag till nya regler om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument.

Syftet med förslaget är att anpassa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd till de lagändringar som föreslås i propositionen Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (prop. 2017/18:263).

Enligt propositionen ska lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävas. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i börser ska i stället föras över till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förslaget innebär inte någon ändring i sak av vad som redan gäller för börser.

Bestämmelserna om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut utmönstras, eftersom det finns motsvarande bestämmelser på EU-nivå.

De nya föreskrifterna och allmänna råden samt föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den
22 oktober 2018. Ange diarienummer 18-9128.

Frågor om remissen besvaras av Thomas Holmestål på tfn 08-408 982 48 eller via mejl till thomas.holmestal@fi.se.

Laddar sidan